Regulamin świadczenia e–usługi cfirma.pl

1. Definicje przyjęte w regulaminie

 

1.1         Operator – operatorem serwisu internetowego „cfirma.pl” jest firma HERD z siedzibą w Latchorzew przy ul. Armii Poznań 13, 05–082 Stare Babice / koło Warszawy, NIP: 118–186–24–66.

1.2         Serwis – serwis internetowy "cfirma.pl" prowadzony przez Operatora. Serwis obejmuje zbiór zintegrowanych usług dostępnych przy użyciu sieci Internet w przeglądarce internetowej.

1.3         Usługa – dostęp do Systemu cfirma (e–usługa) wspierającego proces funkcjonowania firmy, zarządzania relacjami z klientami, wymiany informacji, udostępnionej przez Usługodawcę na warunkach niniejszego regulaminu, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach internetowych Operatora.

1.4         Klient – podmiot zlecający Operatorowi świadczenie Usługi – poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Operatora lub poprzez złożenie zamówienia przedstawicielowi Operatora – oraz posiadający zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.

1.5         System – oprogramowanie zainstalowane na serwerach Operatora, dostępne poprzez Serwis, udostępnianie Klientowi na komputerze Klienta poprzez przeglądarkę internetową, dostępne przez protokół HTTP lub HTTPS po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła, oraz nazwy konta, umożliwiające świadczenie Usługi.

1.6         Konto – instancja Systemu skonfigurowana i udostępniona dla Klienta.

1.7         Użytkownik – Klient lub pracownik Klienta korzystający z Usługi, przypisany do Konta.

1.8         Opłata – wynagrodzenie wnoszone z góry przez Klienta za Usługę świadczoną w ustalonym Okresie Rozliczeniowym zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach internetowych Operatorowi, bądź zgodnie z indywidualnie ustalonym planem taryfowym w ramach negocjacji pomiędzy Operatorem a Klientem, płatne przelewem bankowym po wystawieniu przez Usługodawcę odpowiedniego dokumentu księgowego lub pobierane automatycznie przez Usługodawcę za pośrednictwem systemu płatności internetowych.

1.9         Limit Liczby Użytkowników – maksymalna liczba Użytkowników, którzy mogą jednocześnie korzystać z Usługi.

1.10     Limit Danych – maksymalna ilość danych (wyrażona w mega– lub gigabajtach), przechowywanych w ramach Konta klienta (dane są liczone jako suma wszystkich danych elektronicznych przechowywanych w ramach konta klienta).

1.11     Plan Taryfowy – definiuje Limit Liczby Użytkowników, Limit Danych, Opłatę, długość Okresu Rozliczeniowego oraz Dodatkowe Usługi.

1.12     Okres Rozliczeniowy – okres trwający od opłacenia przez Klienta Konta przez ilość dni przewidzianą w Planie Taryfowym.

1.13     Dodatkowe Usługi – dodatkowa funkcjonalność, świadczona w ramach systemu, ponad standardową ofertę, płatnia lub nie.

1.14     Przeglądarka Internetowa – oprogramowanie zainstalowane na komputerach Klienta, służące do komunikacji z Usługą, znajdujące się na liście oprogramowania zatwierdzonego przez Usługodawcę, dostępnego na stronach internetowych Operatorowi.

1.15     Umowa – porozumienie Operatorowi i Klienta na podstawie, którego Operator zobowiązany jest do świadczenia Usługi a Klient do wniesienia Opłaty.

 

2. Postanowienia ogólne

 

2.1         Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Systemu cfirma.pl.

2.2         Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług za pomocą systemu cfirma.pl, zawartej pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia.

2.3         Przepisy zawarte w niniejszym regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Usługi przez Klienta.

2.4         Zamawiając Usługę Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy regulamin.

2.5         Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług Operatorowi.

2.6         Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronach internetowych Operatorowi.

 

3. Prawa autorskie

 

3.1         Wyłączne prawa autorskie do systemu cfirma.pl należą do HERD z siedzibą w Latchorzew przy ul. Armii Poznań 13, 05–082 Stare Babice / koło Warszawy, NIP: 118–186–24–66.

3.2         Prawa autorskie związane z systemem cfirma.pl podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

 

4. Prawa i obowiązki Klienta

 

4.1         Klient jest właścicielem wszelkich danych wprowadzonych do Aplikacji w ramach Konta.

4.2         Klient ma prawo do testów Usługi przez Okres Testowy, bez konieczności przedłużania i wnoszenia opłaty.

4.3         Klient ma prawo do bezpłatnej pomocy drogą poczty elektronicznej pod adresem pomoc@cfirma.pl.

4.4         Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Usługi.

4.5         Klient ma prawo do zerwania Umowy z Operatorem i zaprzestania korzystania z Usługi w dowolnej chwili również bez podawania przyczyn. Zerwanie umowy następuje przez wysyłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej Operatora: info@cfirma.pl. Opłata za niewykorzystany Okres Rozliczeniowy nie jest zwracana. Warunkiem odstąpienia od Umowy jest wcześniejsze uregulowanie zaległych należności. Zaprzestanie świadczenia Usługi wiąże się z nieodwracalnym usunięciem Konta wraz ze wszystkimi danymi.

4.6         Klient w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (art. 7 pkt 4) jest Administratorem danych osobowych wprowadzonych do Konta.

4.7         Klient nie może przenosić praw przysługujących mu z tytułu zawarcia Umowy z Operatorem na inne podmioty lub osoby bez pisemnej zgody Operatora.

 

5. Prawa i obowiązki Operatora

 

5.1         Operator zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługi, za którą Klient wnosi Opłatę w ramach okresu rozliczeniowego.

5.2         Operator nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Klienta hasła Użytkownika do Konta osobom trzecim.

5.3         Operator nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi oraz straty i szkody spowodowane:

a.     nieprawidłowym lub wadliwym funkcjonowaniem Przeglądarki Internetowej Klienta,

b.    nieprawidłowym lub wadliwym działaniem urządzeń używanych przez Klienta do korzystania z serwisu,

c.     nieprawidłowym lub wadliwym funkcjonowaniem łącza internetowego,

d.    działaniem osób trzecich,

e.     spowodowane przyczynami niezależnymi od Operatora, w tym awariami technicznymi sprzętu serwerowego używanego do obsługi Serwisu.

5.4         Operator nie odpowiada za awarie oprogramowania lub sprzętu i jakiekolwiek straty powstałe w wyniku błędnego działania systemu.

5.5         Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego użycia Serwisu przez Użytkownika, chyba że szkody te wynikły z umyślnego działania Operatora.

5.6         Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi (rozwiązać Umowę) bez zwrotu Opłaty oraz zablokować dostęp do Konta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeśli:

a.     Klient podał nieprawdziwe dane w trakcie zamawiania Usługi,

b.    Klient narusza postanowienia niniejszego regulaminu,

c.     Użytkownik wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z obowiązującym prawem,

d.    Klient nie opłacił faktury VAT wystawionej przez Operatora,

e.     Użytkownik podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do zasobów serwisu,

f.     Użytkownik podejmuje działania zagrażające bezpieczeństwu danych, lub działa na szkodę Operatora.

5.7         Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania nieopłaconego Konta klienta, jeżeli termin zaległości w płatnościach przekroczy 14 dni.

5.8         Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia nieopłaconego Konta, na które nie logował się żaden Użytkownik przez okres co najmniej 14 dni.

5.9         Po zablokowaniu konta Operator zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej, w wysokości miesięcznej ceny usługi za każdy nieopłacony miesiąc przechowywania danych, za odblokowanie konta.

5.10     Operator ma prawo dokonywać uaktualnień Systemu oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi.

5.11     Operator zobowiązuje się do wykonywania kopii danych i przechowywania jej zgodnie ze standardami bezpieczeństwa.

5.12     W przypadku wystąpienia awarii Operator zastrzega sobie prawo do przywrócenia danych z ostatniej wykonanej kopii bezpieczeństwa Aplikacji.

5.13     Operator ma prawo do zmiany regulaminu, klient ma prawo do odmowy akceptacji zmian co jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Usługi (zgodnie z punktem 4, §3).

5.14     Zmiany dotyczące Cennika oraz Okresu Testowego nie są zmianami regulaminu.

5.15     Operator zastrzega sobie prawo do zmiany długości Okresu Testowego podczas jego trwania bez podawania przyczyn.

5.16     Operator w ramach świadczonej Usługi nie przejmuje odpowiedzialności za Klienta, w szczególności odpowiedzialność wobec kontrahentów i organów państwowych, w tym organów podatkowych oraz ZUS ponosi Klient jako przedsiębiorca.

 

6. Zamawianie i świadczenie Usługi, Plany Taryfowe i Płatności

 

6.1         Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem (rozpoczęcie świadczenia Usługi) zostaje zawarta po pomyślnym przejściu procesu rejestracji, czyli w chwili pojawienia się komunikatu: "Dziękujemy za rejestrację."

6.2         W uzasadnionych przypadkach potwierdzenie zawarcia umowy może zostać sporządzone w formie pisemnej.

6.3         Usługa aktywowana jest w momencie złożenia zamówienia na trwający 30 dni bezpłatny okres próbny liczony od dnia utworzenia Konta, niezależnie od wybranego Planu Taryfowego.

6.4         Operator udostępnia szereg płatnych Planów Taryfowych, różniących się parametrami Konta.

6.5         Opłata za Usługę ustalana jest na podstawie Cennika dostępnego na Stronie Internetowej Serwisu, obowiązującego w dniu zamówienia Usługi lub na pierwszy dzień nowego Okresu Rozliczeniowego.

6.6         Opłata za Usługę dotyczy Okresu Rozliczeniowego zgodnego ze złożonym przez Klienta zamówieniem.

6.7         Klient zobowiązany jest do terminowego uiszczenia Opłaty na numer konta bankowego podanego w dokumencie księgowym dostarczonym przez Operatora.

6.8         Faktura VAT zostanie wystawiania po uiszczeniu opłaty z datą odpowiadającą dacie pierwszego dnia nowego Okresu Rozliczeniowego. O wystawieniu faktury klient zostanie poinformowany przy pomocy poczty elektronicznej na adres podany podczas rejestracji usługi.

6.9         Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

6.10     Po upłynięciu opłaconego Okresu Rozliczeniowego usługa zostaje automatycznie przedłużona o kolejny taki sam Okres Rozliczeniowy i wymagane jest uiszczenie opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

6.11     Klient ma prawo do zmiany Planu Taryfowego w dowolnym momencie Okresu Rozliczeniowego.

a.     W przypadku zmiany Planu Taryfowego na tańszy nowy Plan Taryfowy wejdzie w życie z nowym Okresem Rozliczeniowym.

b.    W przypadku zmiany Planu Taryfowego na droższy nowy Plan Taryfowy wejdzie w życie dnia następnego, rozpoczynając nowy Okres Rozliczeniowy.

 

7.  Przechowywanie i ochrona danych

 

7.1         Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji Usługi w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia Usługi przez Usługodawcę.

7.2         Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług świadczonych przez Operatora.

7.3         Operator zobowiązuje się do nieudostępniania danych Klienta innym podmiotom.

7.4         Operator ma prawo do opublikowania nazwy firmy i adresu strony internetowej Klienta na swojej liście referencyjnej, jeżeli Klient nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.

7.5         Dane jakie zgromadzą się na serwerze Operatorowi w związku z wykonywaną Usługą stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez Usługodawcę osobom trzecim.

7.6         Po rozwiązaniu Umowy wszelkie dane dotyczące Klienta podlegają usunięciu z bazy danych systemu.

7.7         Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Usługi przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego Konto Użytkownika jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną Nazwę Użytkownika i przyporządkowane mu Hasło.

 

8. Zmiany regulaminu, cennika, planów taryfowych

 

8.1         Operator ma prawo do zmiany warunków Regulaminu, Cennika lub Planów Taryfowych (również indywidualnych).

8.2         Klienci będą informowani o każdorazowej zmianie na stronach internetowych Operatorowi lub w formie wiadomości email.

8.3         Klient ma prawo do nie zaakceptowania zmiany Regulaminu, Cennika lub Planu Taryfowego.

8.4         Odmowa akceptacji powinna być dostarczona Operatorowi przez Klienta dowolnym środkiem porozumiewania się na odległość (poczta, poczta elektroniczna, telefon, fax) w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmiany.

8.5         W razie odmowy akceptacji Regulaminu, Cennika lub Planu Taryfowego przez Klienta Umowa ulega rozwiązaniu od dnia doręczenia odmowy Operatorowi.

 

 

9. Postanowienia końcowe

 

9.1         Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Operatorowi.

9.2         W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, ani umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.