cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Byty

RSS
Byty, będące produktami modułów głównych systemu cfirma, zostały stworzone z myślą o kolaboracji, zgodnie z czym wszystkie oferują następującą funkcjonalność:

Historia

Wspólna historia przechowywana na bazie pojedynczego bytu pozwala na śledzenie zmian dokonywanych na bytach z precyzyjnym wskazaniem użytkowników oraz czasu, w którym zmiany zostały dokonane. Historia dla danego bytu przechowywana jest tak długo, jak byt istnieje. Dostęp do historii bytu realizowany jest za pośrednictwem panelu historii obecnego zarówno w panelu szczegółów, jak i zwykle w edytorze bytu.

Możliwe jest również kompleksowe przeglądanie ostatnich operacji na dostępnych bytach w postaci zbiorczej historii w jednym z paneli kokpitu.

Linkowanie

Linkowanie pozwala na wiązanie a następnie nawigowanie między bytami w celu tworzenia logicznych powiązań między zarządzanymi danymi. Linkować można dowolną parę bytów, w tym jeden byt może należeć do wielu zlinkowanych par co pozwala na efektywne tworzenie łańcuchów powiązań między bytami. Linkowanie pary bytów jest uwzględniane w historii operacji wykonanych na bytach.

Dostęp do mechanizmu linkowania oferuje panel linków osiągalny przez panel szczegółów, jak i zwykle edytor bytu.

Komentarze

Opatrywanie bytów komentarzami pozwala na ich błyskawiczny opis jednocześnie ułatwiając ich identyfikację i nawigację między zlinkowanymi parami. Komentarze wystawiane przez użytkowników mogą być zarówno publiczne – widoczne przez innych, jak i prywatne – widoczne tylko przez ich autorów. Ponadto, dany komentarz może edytować wyłącznie jego autor bez względu na to, że komentarz jest publiczny. Tworzenie i edycja komentarzy jest również uwzględnione w historii.

Dostęp do mechanizmu komentarzy oferuje panel komentarzy osiągalny przez panel szczegółów, jak i zwykle edytor bytu.

Przypomnienia

Byty związane z jakimś miejscem w czasie (sprzedaż, zadanie z terminem) mogą być dodatkowo opatrywane przypomnieniami indykowanymi zarówno w interfejsie cfirma w postaci notyfikacji, jak i opcjonalnie może im towarzyszyć automatycznie wysyłana wiadomość e-mail. Przypomnienia definiowane są w odniesieniu od daty zawartej w bycie.

Przypomnienia są przechowywane per użytkownik i w takiej konwencji są też definiowane i edytowane. Tym samym pojedyncze przypomnienie jest tylko widoczne dla jego autora i może być użyte powiadomieniu tylko niego.

Możliwość zarządzania przypomnieniem dla określonego bytu realizowane jest poprzez panel przypomnienia wchodzący w skład edytora bytu, jak również możliwe jest masowe przeglądanie i zarządzanie przypomnieniami z okna przypomnień.

Foldery

Byty umieszczane są w folderach umożliwiających organizowanie zarówno własnych (prywatnych) bytów, jak i współdzielenie danych za pośrednictwem folderów dostępnych przez innych użytkowników nie wykluczając możliwości regulacji uprawnień. W zależności od modułu organizacja bytów w folderach może być odgórnie uproszczona, lecz w podstawowej postaci użytkownikowi oddana jest pełna kontrola nad położeniem i zawartością folderów. Więcej informacji na temat folderów zawarte jest w rozdziale foldery.

Edytory

Tworzenie/edycja/podgląd bytów realizowane są przy pomocy edytorów udostępnianych przez każdy moduł. Każdy z edytorów, oprócz możliwości precyzowania parametrów unikalnych dla obsługiwanego bytu (np. precyzowania dat dla zdarzenia w kalendarzu) oferuje także dostęp do wymienionej wspólnej funkcjonalności bytów wliczając w to:
  • linkowanie
  • opatrywanie komentarzami
  • wgląd do historii

Statystyki

Każdy z bytów udostępnia szereg prostych statystyk, w tym:
  • czas utworzenia/ostatniej modyfikacji
  • użytkownika odpowiedzialnego za stworzenie/ostatnią modyfikację

W zależności od modułu możliwe jest występowanie dodatkowych statystyk ze względu na typ bytu, np. rozmiaru dla plików.

Wszelkie odstępstwa od wymienionej wspólnej funkcjonalności, w szczególności sposobu przechowywania i organizowania bytów w folderach są omówione szczegółowo wraz z opisem każdego indywidualnego modułu.

Ogólny opis interfejsu modułów przedstawiony przy okazji omawiania ekranu głównego,w tym panelu modułu, zaś wszelkie odstępstwa od wspólnych konwencji interfejsu omówione są per moduł.

Zobacz również:

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.