cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy
Foldery stanowią w systemie cfirma podstawowe kontenery służące organizacji danych, w tym przechowywaniu bytów. Po stworzeniu możliwe jest ich przenoszenie wraz zawartością w celu dalszej organizacji. Ponadto, foldery służące przechowywaniu danych dostępnych przez innych użytkowników aplikacji pozwalają na deklarowanie uprawnień, które kontrolują dostęp do zasobów, które zawierają.

Podstawowe typy folderów

Do podstawowych typów folderów zalicza się:

 • Foldery prywatne
  Do folderów prywatnych i ich zawartości posiada wgląd wyłącznie ich autor. Tym samym foldery prywatne służą do przechowywania bytów na wyłączność. Autor posiada pełne uprawnienia w kwestii manipulowania folderami prywatnymi i zawartymi w nich bytami.
 • Foldery publiczne
  Foldery publiczne służą udostępnianiu danych innym użytkownikom aplikacji, gdyż mogą być potencjalnie widziane i manipulowane przez innych. Uprawnienia nadawane są folderom publicznym per użytkownik i determinują możliwe operacje wykonywane przez danego użytkownika w kontekście folderu i jego zawartości.
 • Foldery specjalne
  Foldery specjalne są typem folderów wbudowanych, obecnych w aplikacji od samego początku i mających głównie na celu porządkowanie struktury folderów oddanej w ręce użytkownika, w związku z czym nie pozwalają na jakiekolwiek modyfikacje choć w zależności od rodzaju folderu specjalnego pozwalają na umieszczanie pod sobą innych folderów a także nawet bytów.

Uprawnienia

Występują następujące cztery typy uprawnień:

 • Brak – oznacza, iż ani dany folder ani jego zawartość nie będą nawet widoczne przez określonego użytkownika.
 • Odczyt – oznacza, iż dany folder i jego zawartość są widoczne dla danego użytkownika, lecz zarówno na folderze, jak i zawartych bytach mogą być wykonywane tylko operacje związane z odczytem. Można odczytać uprawnienia folderu, lecz jakakolwiek modyfikacja folderu wliczając w to: zmianę nazwy, tworzenie nowego podfolderu, przenoszenie folderu, przenoszenie innych folderów do/z danego, usuwanie folderu są niedozwolone.
  Podobnie wszelkie operacje związane z modyfikacją zawartych bytów są zabronione, wliczając w to: tworzenie/edycję/usuwanie bytów, przenoszenie bytów z/do folderu. Możliwe jest jedynie podgląd treści bytów.
  Wyjątek od tej reguły stanowią operacje opatrywania bytów komentarzami lub tworzenia linków, gdyż nie są one postrzegane jako modyfikacja bytów.
 • Zapis – oznacza, iż dany użytkownik wciąż nie może modyfikować danego folderu tj. zmieniać jego nazwy, przenosić go do innego folderu, usuwać, lecz może tworzyć własne nowe podfoldery lub przenosić do/z niego inne foldery, do których ma uprawnienia. Użytkownik może ponadto dokonywać modyfikacji bytów zawartych w folderze wliczając w to edycję/dodawanie nowych bytów lub przenoszenie innych bytów do/z folderu.
 • Zarządzanie – oznacza, iż danemu użytkownikowi przysługują uprawnienia do modyfikacji zawartych bytów, tak, jak w uprawnieniu zapisu, jak również wszelkie ograniczenia wobec modyfikacji samego folderu zostają zniesione (zmiana nazwy, usuwanie, przenoszenie), jak również użytkownik może nadawać uprawnienia do danego folderu innym użytkownikom aplikacji.

Poniższa tabela ilustruje dozwolone operacje wobec folderu, jak i jego zawartości w zależności od uprawnień nadanych folderowi:

Uprawnienie
BrakOdczytZapisZarządzanie
FolderWidoczność folderuObrazObrazObrazObraz
Podgląd uprawnieńObrazObrazObrazObraz
Przenoszenie podfolderów z/do folderuObrazObrazObrazObraz
Tworzenie nowych podfolderówObrazObrazObrazObraz
Zmiana nazwy/przenoszenie/usuwanie folderuObrazObrazObrazObraz
Modyfikacja uprawnieńObrazObrazObrazObraz
Zawarte bytyWidoczność zawartych bytówObrazObrazObrazObraz
Podgląd bytówObrazObrazObrazObraz
Tworzenie/edycja/usuwanie bytówObrazObrazObrazObraz
Przenoszenie bytów z/do folderuObrazObrazObrazObraz

Należy również zauważyć, iż nadawanie uprawnień odbywa się per folder, tak uprawnienia pojedynczego folderu nie mają wpływu na jego podfoldery, aczkolwiek interfejs pozwala na rekursywne nadawanie uprawnień, które ten sam zbiór uprawnień aplikuje do folderu oraz wszystkich innych folderów zawierających się pod danym folderem (na dowolnym poziomie), pod warunkiem, że użytkownik posiada do nich uprawnienie zarządzania.

Użytkownik nadający uprawnienia może modyfikować uprawnienia innych użytkowników, lecz nie może modyfikować własnych uprawnień, co mogłoby prowadzić do utraty uprawnień potencjalnie ostatniej osoby mogącej zarządzać danym folderem.

Tworząc nowy folder publiczny domyślnie nadane uprawnienia to Zarządzanie dla autora, oraz Brak dla pozostałych użytkowników systemu. Oznacza to, iż nowo stworzone foldery publiczne są efektywnie dostępne tylko i wyłączenie dla ich twórcy, jednak aby uniknąć wątpliwości, czy do danego folderu publicznego użytkownik posiada wyłączny dostęp bez uciekania się do podejrzenia uprawnień, należy zawsze do przechowywania rzeczy prywatnych wykorzystywać foldery prywatne.

Edycja/podgląd uprawnień do folderów możliwe są za pomocą okna właściwości folderu.

Folderów publicznych dotyczy również kwestia widoczności.

Foldery specjalne

Foldery specjalne stanowią osobną grupę folderów, które narzucają strukturę wszystkim folderom organizowanym w zakresie modułu (w szczególności ze względu na typy folderów), tym samym nie pozwalają na modyfikacje jednakże pod wybranymi z nich możliwe jest tworzenie zarówno folderów, jak i miejscami bytów. Ich funkcja powinna być postrzegana jako wyłącznie porządkująca. Typowymi folderami specjalnymi dla głównych modułów są:
 • Obraz Folder Prywatne agregujący byty/foldery prywatne danego użytkownika w zakresie modułu.
 • Obraz Folder Publiczne agregujący byty/foldery publiczne w zakresie modułu. Bezpośrednio pod folderem Publiczne mogą znajdować się wyłącznie inne foldery (publiczne). Pod nimi z kolei możliwe jest już umieszczanie bytów. Zabieg taki jest wymagany, ponieważ w innym wypadku niemożliwe byłoby stwierdzenie uprawnień do bytów, gdyż te zależą wyłącznie od folderu pod jakim byty się znajdują.
 • Obraz Folder Klienci agregujący inne foldery specjalne pozwalające na organizację folderów publicznych przyporządkowywanych klientom stworzonym za pośrednictwem modułu klientów.

Widoczność folderów publicznych

Foldery publiczne najwyższego poziomu, czyli te, które nie są podfolderami innych folderów publicznych podlegają tzw. przełączaniu widoczności. Oznacza to, iż użytkownik może zdecydować które foldery publiczne najwyższego poziomu, do których ma dostęp (przynajmniej uprawnienie odczytu), będą dla niego w danym momencie widoczne (i wymienione pod folderem specjalnym Publiczne). Zabieg taki ma na celu zapewnienie czytelności w sytuacjach, gdy w systemie powstało z biegiem czasu wiele folderów publicznych najwyższego poziomu, lecz nie wszystkie w danym momencie są użyteczne dla danego użytkownika. Nowo tworzone foldery publiczne najwyższego poziomu, lub foldery, które stają się folderami publicznymi najwyższego poziomu (w wyniku np. przeniesienia do folderu Publiczne) są automatycznie widoczne dla wszystkich użytkowników, którzy mają do nich uprawnienia.

Przełączanie widoczności od strony interfejsu opisane jest w oknie widoczności.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- no.png 715 B
- yes.png 781 B

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.