cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Moduł e-mail należy do modułów głównych. Jako moduł główny udostępnia własny typ bytów - wiadomość e-mail. Moduł ten służy do wszelkich czynności związanych z pocztą elektroniczną wliczając w to odbieranie, zarządzanie, komponowanie oraz wysyłanie wiadomości e-mail. Wszystko to realizowane jest za pomocą kont pocztowych użytkowników, które muszą wstępnie zostać dodane i skonfigurowane w module. Stworzone w cfirma konta można współdzielić z innymi partycypantami aplikacji ograniczając do nich dostęp w takim samym zakresie, jak ma to miejsce w przypadku zarządzania folderami. Moduł e-mail oferuje ponadto filtr antyspamowy umożliwiający precyzowanie własnych, prostych reguł. Ostatecznie, o wszystkich ważnych zdarzeniach związanych z modułem mailowym użytkownik jest informowany za sprawą notyfikacji.

Panel modułu

Panel modułu dla modułu e-mail.

Panel modułu dla modułu e-mail.

Panel modułu dla modułu e-mail prezentuje się odmiennie w porównaniu do pozostałych modułów za sprawą zmienionego układu paneli w stosunku do typowego panelu modułu, jak również oferuje szereg nowości przede wszystkim w panelu szczegółów. Panel modułu charakteryzuje się również dużą liczbą akcji zebranych w widocznych na przestrzeni panelu pasków narzędzi.

Należy zauważyć, iż choć panel modułu zawiera sztandarową akcję Obraz Sprawdź e-mail służącą ręcznemu wymuszeniu odebrania nowych wiadomości z dostępnych kont pocztowych, tak wiadomości odbierane są automatycznie z interwałem 10 min.

Panel nawigacji/folderów

Panel folderów zawarty w module e-mail nie oferuje żadnych dodatkowych możliwości ponad typowy panel folderów. Zawiera natomiast szereg folderów specjalnych, w tym foldery specjalne wynikające z faktu, iż panel folderów ilustruje również całe konta e-mail oraz zawarte w nich foldery specjalne. Typowe foldery specjalne modułu e-mail, podobnie, jak foldery specjalnie na przestrzeni innych modułów agregują prezentowane byty spod wielu podfolderów.

Typowe foldery specjalnie oferowane przez panel folderów modułu zadań to:
 • Obraz Prywatne, agregujący odebrane wiadomości e-mail spod wszystkich prywatnych folderów.
 • Obraz Publiczne, agregujący odebrane wiadomości e-mail spod wszystkich publicznych folderów, do których użytkownik posiada dostęp oraz, które zostały uwzględnione w widoczności.
 • Obraz Klienci, agregujący byty spod wszystkich folderów wszystkich klientów, do których użytkownik posiada dostęp. Bliższe informacje na temat folderu Klienci, jak i innych zawartych w nim folderów specjalnych, charakterystycznych dla modułu klientów zostały opisane w module klientów.
 • Obraz Wszystkie wiadomości e-mail, agregujący byty zapewniane przez dotychczas wymienione foldery. Folder ten wybrany jest jako domyślny folder w panelu folderów.

Konta e-mail

Konta e-mail są wyświetlane w panelu folderów na równi z pozostałymi folderami zawierającymi szereg własnych folderów specjalnych. Rozwiązanie takie upraszcza kwestie udostępniania kont pocztowych innym użytkownikom, gdyż podobnie, jak foldery mogą one być przenoszone pomiędzy folderami prywatnymi a publicznymi a także możliwe jest nadawanie im uprawnień. Ponadto, konta e-mail, jako foldery podlegają także przełączaniu widoczności. Jedynym istotnym ograniczeniem jest to, iż foldery kont mogą być co najwyżej folderami najwyższego poziomu, tj. folderami znajdującymi się bezpośrednio pod folderami Obraz Prywatne oraz Obraz Publiczne.

Aby uzyskać informacje o aktualnie dostępnych kontach, a także aby móc dodać nowe konta należy posłużyć się akcją Obraz Zarządzaj kontami, w celu wywołania okna zarządzania kontami. Z okna zarządzania kontami możliwy jest podgląd/edycja ustawień kont aktualnie dostępnych dla użytkownika. Alternatywnie, można polegać na dostępności kont z panelu folderów i dostępności specjalnej akcji dla kont - Obraz Edytuj konto umożliwiającej szybki dostęp do okna edycji konta.

Obecne w panelu folderów konta cechują się własną, sztywną strukturą folderów wyglądającą następująco:
 • Obraz Folder konta symbolizuje konto posiadając nazwę zgodną z nazwą konta i zawiera szereg folderów specjalnych charakterystycznych dla konta. Ponadto, w kombinacji z panelem widoku, Obraz Folder konta agreguje wszystkie odebrane wiadomości e-mail w zakresie konta, lecz nie możliwe jest umieszczanie bytów bezpośrednio pod tym folderem.
  • Obraz Skrzynka odbiorcza stanowi folder specjalny, w którym domyślnie umieszczane są wszystkie nowo odebrane wiadomości e-mail.
  • Obraz Kopie robocze stanowi folder, w którym umieszczane są wszystkie nowo komponowane wiadomości e-mail.
  • Obraz Skrzynka nadawcza stanowi folder, w którym umieszczane są wiadomości zakolejkowane do wysłania w tym te, które nie mogą być aktualnie doręczone.
  • Obraz Wysłane stanowi folder, w którym umieszczane są wszystkie wysłane wiadomości e-mail.
  • Obraz Kosz stanowi folder, w którym umieszczane są wszystkie kasowane wiadomości.
  • Obraz Spam stanowi folder, w którym umieszczane są wszystkie odebrane wiadomości oznaczone jako spam.

Różnorodność folderów specjalnych zawartych pod Obraz Folderem konta oznacza, iż podczas pracy z modułem e-mail wiele wiadomości e-mail, na których operuje użytkownik będzie wielokrotnie przemieszczanych między folderami specjalnymi konta. Należy mieć także na uwadze, iż żadne z folderów specjalnych konta nie pozwalają na jakąkolwiek modyfikację, w tym przenoszenie, stanowiąc sztywną strukturę folderów, aczkolwiek nie wyklucza to możliwości tworzenia pod nimi podfolderów.

Panel widoku

Panel widoku modułu e-mail zbliżony jest do typowego panelu widoku oferując tabelaryczny widok danych ilustrujący przeglądane aktualnie wiadomości e-mail. Ponadto oferuje szereg dodatkowych akcji związanych z widokiem, a także kilka nowych elementów interfejsu, a w tym:
 • Pasek filtru [1] pozwalający na filtrowanie wyświetlanych wiadomości e-mail na podstawie tematu.
 • Pola wyboru pozwalające na dalsze filtrowanie wiadomości (Pokaż przeczytane, Pokaż nieprzeczytane).
 • Kolumnę Typ wiadomości e-mail [2] pozwalającą na łatwe rozróżnienie następujących typów wiadomości:
  • Obraz odebranych lecz nieodczytanych. (Należy zauważyć, iż nieodczytane wiadomości e-mail są dodatkowo wyświetlane pogrubioną czcionką).
  • Obraz odebranych i odczytanych.
  • Obraz wysłanych.
  • Obraz komponowanych i tym samym edytowalnych.
 • Kolumnę Załączniki [3] indykującą czy określona wiadomość e-mail posiada załączniki poprzez wyświetlenie ikony Obraz.
 • Kolumnę Priorytet [4] indykującą priorytet wiadomości:
  • Obraz Niski
  • Obraz Normalny
  • Obraz Wysoki

Należy zwrócić uwagę, iż jednymi z ważniejszych akcji dostępnych zarówno na pasku narzędzi, jak i w menu kontekstowych widoku są akcje związane ze spamem:
 • Obraz Oznacz jako spam
 • Obraz Oznacz jako nie spam

Obraz Oznaczanie jako spam możliwe jest tylko dla odebranych wiadomości e-mail zawartych w Obraz Skrzynce odbiorczej. Adekwatnie, Obraz Oznaczenie jako nie spam możliwe jest tylko dla odebranych wiadomości e-mail zawartych w folderze Obraz Spam. Każdorazowe wykonanie tych akcji na wybranych wiadomościach e-mail spowoduje stworzenie adekwatnych reguł antyspamowych dla konta.

Jednym z odstępstw od typowych konwencji przyjętych na przestrzeni modułów, jest fakt, iż podstawową akcją w panelu widoków modułu e-mail służącą wywołaniu edytora bytu dla wiadomości e-mail jest akcja Obraz Podejrzyj e-mail w przeciwieństwie do przyjętego Edytuj/podejrzyj. Wynika to z faktu, iż edycja w bezpośrednim znaczeniu tego słowa jest możliwa tylko dla niewielkiego podzbioru wiadomości e-mail - wiadomości niewysłanych, komponowanych przez samych użytkowników. Ponadto, sama edycja treści wiadomości e-mail wykonywana jest nie tyle w edytorze bytu w rozumieniu modułu, lecz w dedykowanym edytorze e-mail wołanym z edytora bytu.

Panel szczegółów

Panel szczegółów w module e-mail odbiega od typowo przyjętego panelu szczegółów. Po pierwsze, jest on zauważalnie szerszy od paneli szczegółów obecnych na przestrzeni innych modułów, po drugie, w miejsce zawartego w nim panelu wyświetlającego tytułowe szczegóły znajduje się panel e-mail prezentujący nie tyle podsumowanie dla wiadomości, co jej treść oferując przy tym szereg operacji. Panel e-mail został przedstawiony bliżej wraz z edytorem bytu, który również z niego korzysta.

Edytor bytu

Edytor e-mail w trybie edycji w zakładce E-mail zawierającej panel e-mail.

Edytor e-mail w trybie edycji w zakładce E-mail zawierającej panel e-mail.

Edytor bytu dla wiadomości komponowanej przez użytkownika, umożliwiający jej edycję w dedykowanym edytorze (  Edytuj kopię roboczą ).

Edytor bytu dla wiadomości komponowanej przez użytkownika, umożliwiający jej edycję w dedykowanym edytorze (Obraz Edytuj kopię roboczą).


Edytor bytu dla wiadomości e-mail nie odbiega wielce od typowego edytora bytu. Zauważalną różnicą jest brak własnego formularza zawartego w zakładce Szczegóły, co wynika z faktu, iż podobnie, jak w przypadku plików - wiadomości e-mail nie posiadają żadnych atrybutów, które można by dostosować w zakładce Szczegóły. W zamian, edytor bytu dysponuje panelem e-mail zawartym w zakładce E-mail.

Panel e-mail

Panel e-mail umożliwia prezentację wybranej wiadomości e-mail, jak również zapewnia szereg akcji dla aktualnie prezentowanej wiadomości e-mail. W zależności od typu wiadomości, operacje oferowane przez panel są inne, z racji tego, iż nie przewiduje się modyfikacji wiadomości zarówno wysłanych (Obraz), jak i odebranych (Obraz, Obraz). W zamian możliwe jest m. in.: Obraz Odpowiadanie na wiadomości, lub ich Obraz Przekazywanie dalej. Dla wiadomości komponowanych przez użytkowników możliwa jest Obraz Edycja kopii roboczej realizowana przez edytor e-mail. Oprócz trywialnych operacji, pokroju Obraz Usuwania, czy Obraz Drukowania, panel e-mail umożliwia Obraz Pobieranie całych wiadomości e-mail w postaci plików .eml.

Oprócz prezentacji treści wiadomości, panel e-mail prezentuje również załączniki zawarte w pojedynczej wiadomości. Należy zauważyć, iż wyświetlane są one za pomocą prostego widoku danych, który zgodnie z przyjętym zwyczajem oferuje szereg akcji (dostępnych wyłącznie z menu kontekstowego). Operacje, które oferuje widok danych załączników to:
 • Obraz Pobierz, będąca jednocześnie domyślną akcją dostępną pod podwójnym kliknięciem na załącznik.
 • Obraz Podejrzyj, umożliwiającą podejrzenie załącznika w osobnym oknie, bez konieczności jawnego pobierania pod warunkiem, iż aktualna przeglądarka na to pozwoli.
 • Obraz Pobierz zaznaczone, umożliwiającą pobranie wszystkich zaznaczonych załączników w postaci pojedynczego archiwum .zip.
 • Obraz Pobierz wszystkie, pozwalającą na pobranie wszystkich załączników w postaci pojedynczego archiwum .zip, dostępną jedynie z menu kontekstowego tła widoku danych załączników.

Należy zauważyć, iż edytor bytu modułu e-mail nie posiada odpowiedniego trybu tworzenia, który umożliwiałaby komponowanie nowych, bądź edycję istniejących wiadomości. W tym celu używany jest dedykowany edytor e-mail.

Notyfikacje

Przykładowe notyfikacje modułu e-mail.

Przykładowe notyfikacje modułu e-mail.

Moduł e-mail udostępnia własne notyfikacje informujące użytkownika zarówno o odebraniu nowych wiadomości e-mail, jak również o ewentualnych trudnościach w odbiorze wiadomości z kont.

Zobacz również:

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.