cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Kalendarze

RSS

Moduł kalendarzy należy do modułów głównych. Jako moduł główny udostępnia własny typ bytów - zdarzenia. Zdarzenia służą jako wpisy w kalendarzach pozwalające organizować zbliżające się wydarzenia. Każde zdarzenie określane jest przez adekwatną nazwę, ścisłe ramy czasowe oraz przynależność do określonego kalendarza. Zdarzenia należą także do wąskiej grupy bytów obok zadań i sprzedaży, które udostępniają przypomnienia. Przypomnienia wystosowywane są względem daty zdarzenia. Zdarzenia są przechowywane wyłącznie w kalendarzach, które pełnią funkcję zbliżoną do folderów dla pozostałych bytów. Operacje na kalendarzach są znacznie mniej elastyczne aniżeli te na folderach, lecz dzielą z nimi wiele podobieństw, w tym obecność kalendarzy prywatnych, publicznych, jak również tych skojarzonych z klientami, odzwierciedlających stan folderów bytów klientów. Szczegółowe atrybuty zdarzeń zostały przybliżone wraz z opisem edytora bytu zdarzeń.

Panel modułu

Panel modułu dla modułu kalendarzy.

Panel modułu dla modułu kalendarzy.


Panel modułu dla modułu zadań nie wnosi wiele różnic wobec typowego panelu modułu oprócz kosmetycznych zmian poprzez obecność dodatkowego miniaturowego kalendarza umieszczonego na górze panelu kalendarzy (nawigacji/folderów), oraz odmiennie prezentującego się widoku danych.

Panel nawigacji/folderów

Panel kalendarzy (folderów/nawigacji) dla modułu kalendarzy.

Panel kalendarzy (folderów/nawigacji) dla modułu kalendarzy.

Panel nawigacji/folderów, jakim dysponuje moduł kalendarzy odbiega zarówno wyglądem, jak i funkcjonalnością od typowego panelu nawigacji/folderów. W pierwszej kolejności obecność swą manifestuje miniaturowy kalendarz zajmujący górną część panelu i służący dodatkowej, szybkiej nawigacji. Owy kalendarz jest zsynchronizowany z widokiem danych modułu, także nawigacja zarówno z poziomu tego kalendarza, jak i widoku danych aktualizuje stan obu widoków.

Kalendarze

Sam panel nawigacji/folderów prezentuje się odmiennie przez fakt, iż zamiast samych folderów, ilustruje także dostępne kalendarze. Kalendarze, w przeciwieństwie do folderów służą przechowywaniu wyłącznie bytów oferowanych przez moduł kalendarzy - zdarzeń. Choć kalendarze można rozpatrywać zamiennie z folderami, gdyż efektywnie spełniają tę samą rolę i pozwalają na szereg tych samych operacji, tak ulegają pewnym ograniczeniom. Pierwszorzędnie kalendarze nie mogą być zawierane wewnątrz innych kalendarzy. Ponadto moduł kalendarzy nie przewiduje porządkowania kalendarzy wewnątrz innych folderów (tym samym tworzenia folderów), tak mogą się one znajdować tylko wewnątrz trzech typowych folderów specjalnych oferowanych przez moduł. Kolejnym większym odstępstwem od standardowego panelu folderów jest zmienione okno właściwości kalendarza używane w zamian okna właściwości folderu, oferujące mechanizmy charakterystyczne dla kalendarza, nieobecne w folderach. Oprócz tych różnic, kalendarze zachowują się zupełnie tak samo, jak foldery w dotychczasowych modułach, wliczając w to obecność kalendarzy publicznych oraz możliwość przełączania widoczności.

Cechami unikalnymi kalendarzy jest przyporządkowywanie im kolorów, co odgrywa rolę wyłącznie kosmetyczną umożliwiając personalizację koloru kalendarza dla każdej pary użytkownik-kalendarz. Innymi słowy, kolory przyporządkowywane kalendarzom są przechowywane per użytkownik, tym samym każdy użytkownik decyduje o sposobie w jaki postrzega każdy jeden kalendarz. Kolory kalendarzy służą identyfikacji zdarzeń do nich należących, które następnie ilustrowane są w panelu widoku. Ponadto, pozycje kalendarzy dostępnych w panelu kalendarzy zawierają pola wyboru. Decydują one o kalendarzach, z których zdarzenia zostaną aktualnie naniesione na panel widoku oraz, w których kalendarzach możliwe jest dokonywanie zmian poprzez potencjalne tworzenie w nich nowych zdarzeń.

Foldery specjalne

Foldery specjalnie oferowane przez panel kalendarzy modułu kalendarzy:
  • Obraz Prywatne zawierający prywatne kalendarze.
  • Obraz Publiczne, zawierający publiczne kalendarze, do których użytkownik posiada dostęp oraz, które zostały uwzględnione w widoczności.
  • Obraz Klienci, zawierający kalendarze klientów będące efektywnie prezentacjami folderów bytów klientów dla zdarzeń. Bliższe informacje na temat folderu Klienci zostały opisane w module klientów.

Należy zauważyć, iż foldery specjalne modułu kalendarzy w żaden sposób nie agregują zawartych pod nimi bytów, przez co brak jest obecności odpowiednika folderu Wszystkie kalendarze z innych modułów. Co więcej, wybieranie kalendarzy poprzez ich zaznaczanie również nie ma wpływu na stan danych wyświetlanych w panelu widoku, gdyż jedynym kryterium zmiany dostępnych bytów widocznych w panelu widoku jest przełączenia pól wyboru dostępnych obok kalendarzy.

Panel widoku

Panel widoku modułu kalendarzy w trybie miesięcznym.

Panel widoku modułu kalendarzy w trybie miesięcznym.

Panel widoku modułu kalendarzy ze względu na użyty widok danych zupełnie odbiega od typowych paneli widoku dostępnych na przestrzeni innych modułów. Po pierwsze, widok danych ilustrujący zdarzenia zawarte w aktualnie przeglądanych kalendarzach działa w trzech trybach:
Każdy z tych widoków prezentuje odmienny zakres dni prezentowany w panelu nagłówka [1], i pozwala na odmienne skoki podczas nawigacji za sprawą przycisków nawigacji na nim zlokalizowanych [2]. Cenną rzeczą, jaką zawiera panel nagłówka jest lista aktualnie wybranych kalendarzy, na których aktualnie użytkownik pracuje i których zdarzenia są obecnie ilustrowane w widoku danych [3]. Lista ta koresponduje ściśle z aktualnie przełączonymi kalendarzami widniejącymi w panelu kalendarzy.

Każdy z trybów widoku danych oferuje także pasek filtrów zawierających pole filtru [4], jak również przycisk szybkiego powrotu do daty z dnia dzisiejszego (Dzisiaj), a także przyciski pozwalające na przełączanie pomiędzy trybami widoku.

Cechami wspólnymi wszystkich widoków jest to, iż zezwalają one jedynie na pojedyncze zaznaczanie zdarzeń w przeciwieństwie do innych widoków danych obecnych na przestrzeni systemu. Ponadto oferują wygodny sposób szybkiego tworzenia nowych zdarzeń za pomocą zakreślania w widoku dowolnego zakresu czasu, jaki następnie będzie użyty w oknie edytora bytu celem stworzenia nowego zdarzenia. Alternatywnie, możliwe jest podwójne kliknięcie w dowolnej komórce reprezentującej dzień w celu wywołania edytora bytu do stworzenia zdarzenia przypadającego właśnie w tym dniu. Możliwe jest również użycie metody „przeciągnij i upuść” celem przenoszenia zdarzeń (zmiany ich daty) na przestrzeni widoku bez konieczności wołania edytora bytu, jak również przenoszenie zdarzeń między kalendarzami poprzez relację między panelem widoku a panelem kalendarzy podobną do operacji przenoszenia bytów między folderami z użyciem standardowego panelu nawigacji/folderów. Widok danych w każdym z widoków nie odbiega dalece od podstawowych cech typowych widoków danych oferując zarówno menu kontekstowe, jak i pozwalając na edycję wybranego zdarzenia poprzez podwójne kliknięcie.

Widok miesięczny

Widok miesięczny charakteryzuje duże podobieństwo do miniaturowego kalendarza dostępnego w panelu kalendarzy modułu. Ponadto, również kolorystycznie jest on spójny z miniaturowym odpowiednikiem zaznaczając jednocześnie dzień dzisiejszy [5], jak aktualnie wybrana datę (dzień) [6].

Sposób, w jaki prezentowane są zdarzenia w tym widoku, jest następujący:
  • Zdarzenia odbywające się w przeciągu jednego dnia ilustrowane są w postaci niezapełnionego kształtu mieszczącego się w jednej komórce.
  • Zdarzenia trwające kilka dni ilustrowane są w postaci wypełnionych kształtów rozciągających się na przestrzeni kilku komórek.
  • Aktualnie zaznaczone zdarzenie posiada kontury rysowane przerywanymi liniami.

Widok tygodniowy

Panel widoku modułu kalendarzy w trybie tygodniowym.

Panel widoku modułu kalendarzy w trybie tygodniowym.

Widok tygodniowy różni się tym od widoku miesięcznego, iż choć posiada w górnej części zbiór siedmiu dni tygodnia w postaci komórek charakterystycznych dla widoku miesięcznego, tak główną jego część zajmuje godzinowy rozkład na każdy z dni. Na owy rozkład naniesione są wszystkie zdarzenia odbywające się w ciągu jednego dnia, obecne także na innych widokach. Zaletą widoku tygodniowego jest bardziej dokładna ilustracja zdarzeń w przeciągu doby, jak również możliwość przenoszenia czy zmiany zakresu zdarzenia poprzez jego wizualne przeciąganie w widoku.

Widok dzienny

Panel widoku modułu kalendarzy w trybie dziennym.

Panel widoku modułu kalendarzy w trybie dziennym.

Widok dzienny stanowi wariant widoku tygodniowego z tą zasadniczą różnicą, iż ukazuje zdarzenia tylko dla jednego dnia. W pozostałych kwestiach widok ten niczym nie różni się od widoku tygodniowego.

Panel szczegółów

Panel szczegółów w module zdarzeń nie wybiega poza możliwości oferowane przez typowy panel szczegółów.

Edytor bytu

Edytor zdarzenia w trybie edycji w zakładce Szczegóły .

Edytor zdarzenia w trybie edycji w zakładce Szczegóły.

Edytor bytu dla modułu zadań nie odbiega w żaden sposób od typowego edytora bytu za wyjątkiem oferowania możliwości sprecyzowania przypomnienia dla zdarzeń za pomocą panelu przypomnienia obecnego w zakładce Przypomnienie. Zgodnie z faktem, iż edytor zdarzeń stworzony jest w oparciu o typowy edytor bytu, tak jedyną unikalną rzeczą, jaką wprowadza moduł kalendarzy jest własna zakładka Szczegóły z formularzem opisującym najważniejsze atrybuty zdarzenia.

Atrybuty zdarzenia

Do atrybutów opisujących zdarzenie można zaliczyć:
  • Nazwa identyfikująca zdarzenie, obecna w m. in. hiperlinkach dla zdarzeń oraz wyświetlana wszędzie tam, gdzie możliwa jest prezentacja wielu typów bytów jednocześnie.
  • Czas trwania reprezentowany przez szereg pól pozwalających na precyzyjne ustawienie daty rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia. Dodatkowo, zestaw pól zakresu czasu zdarzenia posiada pole wyboru Cały dzień ograniczające zestaw pól tylko do daty początkowej i końcowej efektywnie rozciągające czas zdarzenia na wielokrotność doby.
  • Kalendarz reprezentowany przez pole wyboru pozwalające na sprecyzowania kalendarza, do którego należy, bądź należeć będzie dane zdarzenie. Pole to umożliwia również przenoszenie zdarzeń między kalendarzami oprócz metody polegającej na przeciąganiu zdarzeń na wybrane kalendarze zawarte w panelu kalendarzy.
  • Opis stanowiący opcjonalną informację.

Zobacz również:

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.