cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Moduł klientów należy do modułów głównych i jako moduł główny udostępnia własny typ bytów - klientów. Klienci służą również agregowaniu danych kontaktowych podobnie, jak realizuje to moduł kontaktów, jednakże w odróżnieniu od modułu kontaktów nie pozwalają na umieszczanie w arbitralnych folderach. W zamian, klienci są umieszczani oraz porządkowani w folderach automatycznie. Ponadto, umożliwiają przechowywanie bytów per klient oraz zarządzanie całym ich zbiorem jako danymi skojarzonymi z klientem. Mechanizmy takie są możliwe przez wprowadzenie szeregu nowych folderów specjalnych realizujących wspomniane uporządkowanie. Wprowadzone przez moduł foldery specjalne są widoczne w każdym innym module wraz z przechowywanymi per klient danymi.

Panel modułu

Panel modułu dla modułu klientów.

Panel modułu dla modułu klientów.

Panel modułu dla modułu klientów przypomina typowy panel modułu, jednak oferuje szereg mechanizmów wychodzących ponad standardowe rozwiązania, w tym odmienną strukturę folderów w panelu folderów, jak również odmienne relacje pomiędzy panelem folderów a panelem widoku i panelem szczegółów.

Panel nawigacji/folderów

Panel folderów oferowany przez moduł klientów jest zbliżony do typowego panelu folderów. Choć bezpośrednio nie oferuje żadnej nowej funkcjonalności, tak ogranicza zakres możliwości typowego panelu folderów oraz w zależności od przeglądanych folderów, prezentuje inny panel widoku.

Struktura folderów

Źródłem wszystkich zmian obserwowanych w module klientów jest odmienny sposób, w jaki organizowani są klienci w porównaniu do innych bytów na przestrzeni systemu. Użytkownik nie ma bezpośredniej kontroli nad położeniem bytów klientów, którzy są porządkowani alfabetycznie wedle nazwy klienta. Służą do tego określone foldery specjalne - Obraz foldery indeksowe o nazwach „A”-„Z” oraz „#”, do których każdy klient jest przyporządkowany. Wewnątrz Obraz folderów indeksowych zawarte są foldery reprezentujące klientów nazywane Obraz folderami klientów i tworzonymi automatycznie dla każdego klienta. Zadaniem Obraz folderów klientów jest agregowanie folderów bytów klientów, które są tworzone dla każdego jednego typu bytu w systemie i zawierają byty tego określonego typu. Ponadto Obraz foldery klientów jak i foldery bytów klientów umożliwiają regulowanie uprawnień do zawartych bytów i podfolderów. Do folderów bytów klienta zalicza się:
 • Obraz Kontakty
 • Obraz Notatki
 • Obraz Pliki
 • Obraz Sprzedaże
 • Obraz Wiadomości e-mail
 • Obraz Zadania
 • Obraz Zdarzenia

Wszystkie foldery specjalne oferowane przez moduł klientów nie pozwalają na modyfikacje, w tym zmianę nazwy, tworzenie nowych podfolderów, usuwanie oraz przenoszenie. Ze względu na fakt, iż klienci przyporządkowywani są automatycznie do odpowiednich Obraz folderów indeksowych oznacza, iż jakiekolwiek próby przenoszenia ich w panelu widoku przy pomocy metody „przeciągnij i upuść” również się nie powiodą.

Obecność w innych modułach

Panel modułu modułu kontaktów z wybranym kontaktem znajdującym się pod folderem bytów klienta .

Panel modułu modułu kontaktów z wybranym kontaktem znajdującym się pod folderem bytów klienta.

Foldery bytów klienta, jak również inne zawarte w nich podfoldery, podobnie, jak pozostałe foldery specjalnie modułu nie zezwalają na modyfikacje z panelu folderów modułu klientów. W zamian są one widoczne na przestrzeni pozostałych modułów systemu, gdzie zezwalają na modyfikacje. Dzięki temu możliwe jest umieszczanie bytów oraz podfolderów w folderach bytów klientów z odpowiadających im modułów.

Dostęp do bytów klientów umożliwia jeden z typowych folderów specjalnych obecnych na przestrzeni modułów - Obraz Klienci. Folder specjalny Obraz Klienci zawiera kopię struktury Obraz folderów indeksowych obecnych w module klientów, pod którymi umieszczone są Obraz foldery klientów nie zawierające jednak folderów bytów klientów. Brak folderów bytów klientów wynika z faktu ograniczonych możliwości operowania na bytach innych, jak natywne dla określonego modułu głównego. Konsekwentnie, zawartość Obraz folderów klientów widocznych w innych modułach prezentuje zawartość określonego folderu bytów klienta zgodnych z danym modułem. Tym samym oznacza to, iż z danego modułu możliwe jest operowanie tylko na natywnych dla niego bytach w kontekście bytów związanych z danym klientem.

Dostępność określonych klientów, a w tym określonych, związanych z nim bytów regulują uprawnienia ustawiane dla Obraz folderów klientów, jak również ich podfolderów dostępnych z modułu klientów, czy z pozostałych modułów. Należy zauważyć, iż analogicznie do konwencji przyjętej w przeglądaniu folderów i bytów klienta z pozostałych modułów, edycja uprawnień Obraz folderu klienta z takiego modułu jednoznaczna jest z edycją uprawnień odpowiadającego mu folderu bytów klienta z modułu klientów. Jednocześnie edycja uprawnień Obraz folderu klienta z modułu klientów przekłada się na uprawnienia do wszystkich leżących pod nim folderów bytów klienta.

Możliwość ustawiania uprawnień wybranym folderom specjalnym modułu klientów oraz ich widoczność w innych modułach głównych systemu wynika z faktu, iż foldery agregujące byty klientów są w rzeczywistości folderami publicznymi. Dzięki temu wszystkie podfoldery tworzone wewnątrz folderów bytów klientów są również folderami publicznymi i możliwa jest regulacja ich uprawnień. Oznacz to również, iż dostępność danych klientów regulowana jest wyłącznie na bazie uprawnień.

Ze względu na brak możliwości tworzenia własnych folderów publicznych najwyższego poziomu na przestrzeni modułu klientów, panel folderów modułu klientów nie umożliwia ustawiania widoczności folderów publicznych.

Panel widoku

Foldery specjalne modułu klientów nie dość, że wraz z nawigacją (podobnie, jak w typowym panelu nawigacji/folderów) zmieniają zawartość skojarzonego panelu widoku, tak mają wpływ na wygląd panelu widoku wraz z typem wybranego w panelu folderów folderu. Wybierając pomiędzy różnymi typami folderów w panelu folderów można dokonywać zmian trybu w jakim pracuje panel widoku.

Przeglądanie klientów

Panel widoku modułu klientów podczas przeglądania klientów.

Panel widoku modułu klientów podczas przeglądania klientów.

Zarówno wybierając w panelu folderów folder Obraz Wszyscy klienci, jak i dowolny Obraz folder indeksowy, dostępny panel widoków będzie pracować w trybie przeglądanie klientów. Ten tryb pozwala na przeglądanie i edycję klientów, co usprawniać mają dodatkowe mechanizmy oferowane na pasku filtrów tego widoku, do których należą:
 • Zbiór przycisków książki adresowej [1], czyli przycisków prezentujących pierwsze litery alfabetu pozwalających zawęzić zbiór wyświetlanych klientów do tych, których nazwa zaczyna się od podanej litery.
 • Pole filtru [2] umożliwiające zawężenie wyświetlanych klientów do tych, których nazwa zawiera podaną frazę.
 • Przycisk Wyczyść pozwalający na zresetowaniu dotychczas przedstawionych filtrów.

Dostępne mechanizmy są kopiami rozwiązań z modułu kontaktów, z tą różnicą, iż wciskanie przycisków książki adresowej wymusza zmianę aktualnie zaznaczonego Obraz folderu indeksowego w panelu folderów i vice versa.

Należy także zauważyć, iż zgodnie z typowym zachowaniem folderów specjalnych na przestrzeni modułów, foldery Obraz Wszyscy klienci oraz Obraz foldery indeksowe agregują w widoku wszystkich klientów obecnych w zawartych folderach.

Widok przeglądania klientów wyposażony jest w dodatkowe akcje umożliwiające ilustrację wykresów sprzedaży (Obraz Wykresy sprzedaży) dla danego klienta. Wykresy sprzedaży realizowane są za pomocą modułu wykresów oraz, korzystającego z niego, modułu sprzedaży, który w ramach modułu wykresów udostępnia własny typ wykresów - wykresy sprzedaży, które spośród oferowanych opcji dają możliwość prezentacji danych sprzedaży dla wybranego klienta.

Należy mieć na uwadze, iż usuwanie klientów wiąże się z usunięciem wszystkich skojarzonych z nimi bytów.

Szybka edycja klientów

Panel widoku modułu klientów podczas szybkiej edycji klientów.

Panel widoku modułu klientów podczas szybkiej edycji klientów.

Poprzez wybranie Obraz folderu klienta w panelu folderów, panel widoku przechodzi do trybu „szybkiej edycji” oferując modyfikację atrybutów klienta skojarzonego z wybranym Obraz folderem klienta, podobnie, jak możliwość taką zapewnia formularz wewnątrz zakładki Szczegóły edytora bytu dla modułu. Panel widoku zapewniający szybką edycję wyposażony jest w dodatkowe dwa przyciski: Zastosuj pozwalający na zapisanie dokonanych zmian oraz Przeładuj umożliwiający odtworzenie aktualnego stanu edytowanego klienta.

Przeglądanie przyporządkowanych bytów

Panel widoku modułu klientów podczas przeglądania skojarzonych z klientem bytów.

Panel widoku modułu klientów podczas przeglądania skojarzonych z klientem bytów.

Poprzez wybranie dowolnego folderu bytów klienta lub dowolnego jego podfolderu, panel widoku przechodzi do trybu przeglądania przyporządkowanych klientowi bytów oferując minimalistyczny panel widoku zawierający prosty tabelaryczny widok danych prezentujący absolutne wspólne minimum dla dostępnych bytów. Akcje skojarzone z zawartym widokiem danych oferują podstawowe akcje, w tym:
 • Idź do... umożliwiającą przejście do wybranego bytu, podobnie, jak ma to miejsce w panelu linków.
 • Edycję/podgląd wybranego bytu za pomocą edytora bytu w zależności od dysponowanych uprawnień.

Oprócz widoku danych, panel widoku zawiera również proste pole filtru ułatwiające poszukiwaniu bytów.

Choć foldery bytów klienta należą do folderów specjalnych, tak prezentacja ich zawartości w panelu widoku nie agreguje leżących pod nimi wszystkich bytów, lecz zachowując się tradycyjnie prezentuje tylko zawartość samego folderu.

Panel szczegółów

Panel szczegółów w module zadań nie wybiega poza możliwości oferowane przez typowy panel szczegółów za wyjątkiem prezentowania szczegółów dowolnych typów bytów.

Edytor bytu

Edytor klienta w trybie edycji w zakładce Szczegóły .

Edytor klienta w trybie edycji w zakładce Szczegóły.

Edytor bytu dla modułu zadań nie odbiega wielce od typowego edytora bytu i jako taki oferuje własny, unikalny formularz wypełniający zakładkę Szczegóły. Ponadto, edytor bytu oferuje unikalną, jak na edytor bytu zakładkę Uprawnienia, która koresponduje z uprawnieniami dostępnymi dla Obraz folderu klienta danego klienta definiując tym samym uprawnienia do określonego klienta oraz związanych z nim bytów innych użytkowników systemu.

atrybuty

Atrybuty klienta

Klient opisywany jest przez szereg różnych atrybutów, podobnie, jak kontakt. Wszystkie z nich są opcjonalne za wyjątkiem Nazwy.

Zobacz również:

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.