cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Moduł kontaktów należy do modułów głównych. Jako moduł główny udostępnia własny typ bytów - kontakty. Kontakty służą agregowaniu danych o osobach, w tym danych kontaktowych, numerów telefonów, adresów e-mail. Kontakty oferują wbudowany mechanizm kojarzenia kontaktów z bytami klientów moduł klientów umożliwiając przyporządkowywanie określonych kontaktów wybranym klientom bez potrzeby tworzenia np. linków. Zadania można przechowywać zarówno w folderach prywatnych, jak i publicznych, jednak umieszczanie kontaktów w folderach klientów wymusza automatyczne powiązanie klienta z kontaktem. Podobnie, przypisanie kontaktu do określonego klienta wymusi umieszczenie tego kontaktu w folderze klienta. Przeniesienie bytu kontaktu z folderu klienta do folderu innego klienta, bądź innego folderu prywatnego/publicznego każdorazowo aktualizuje relację kontakt-klient.

Panel modułu

Panel modułu dla modułu kontaktów.

Panel modułu dla modułu kontaktów.

Panel modułu dla modułu klientów nie wnosi żadnych nowości do typowego panelu modułu oprócz kilku mechanizmów wzbogacających przeglądanie klientów w panelu widoku.

Panel nawigacji/folderów

Panel folderów oferowany przez moduł kontaktów nie oferuje żadnych dodatkowych możliwości ponad typowy panel folderów. Zawiera natomiast szereg folderów specjalnych, których prezentowana zawartość jest agregatem potencjalnie wielu folderów. Dostępne foldery specjalne stanowią standardowy zbiór folderów specjalnych, obecnych także w innych modułach.

Foldery specjalnie oferowane przez panel folderów modułu kontaktów to:
 • Obraz Prywatne, agregujący byty spod wszystkich prywatnych folderów.
 • Obraz Publiczne, agregujący byty spod wszystkich publicznych folderów, do których użytkownik posiada dostęp oraz, które zostały uwzględnione w widoczności.
 • Obraz Klienci, agregujący byty spod wszystkich folderów wszystkich klientów, do których użytkownik posiada dostęp. Bliższe informacje na temat folderu Klienci, jak i innych zawartych w nim folderów specjalnych, charakterystycznych dla modułu klientów zostały opisane w module klientów.
 • Obraz Wszystkie kontakty, agregujący byty zapewniane przez dotychczas wymienione foldery, dający tym samym pełen obraz wszystkich dostępnych w danym momencie kontaktów dla użytkownika. Folder ten wybrany jest jako domyślny folder w panelu folderów.

Folder Obraz Wszystkie kontakty pełni sztandarową rolę folderu specjalnego nie pozwalając na żadne modyfikacje, wliczając w to tworzenie nowego kontaktu.

Panel widoku

Panel widoku dla modułu kontaktów.

Panel widoku dla modułu kontaktów.

Panel widoku modułu kontaktów zbliżony jest do typowego panelu widoku oferując tabelaryczny widok danych ilustrujący przeglądane aktualnie zadania. Moduł kontaktów oferuje kilka dodatkowych mechanizmów ułatwiających filtrowanie dostępnych klientów. Do elementów unikalnych panelu widoku modułu kontaktów należą:
 • Zbiór przycisków książki adresowej [1], czyli przycisków prezentujących pierwsze litery alfabetu pozwalających zawęzić zbiór wyświetlanych kontaktów do tych, których nazwiska zaczynają się od podanej litery. Mechanizm taki umożliwia posługiwanie się kontaktami bez zbędnej potrzeby skrupulatnego katalogowania ich w folderach, a ponadto pozwala sprawnie znaleźć szukane kontakty nawet z całej puli dostępnych bytów.
 • Pole filtru [2] pozwalające na zawężenie wyświetlanych kontaktów do tych, których imię lub nazwisko zawiera podaną frazę.
 • Przycisk Wyczyść służący wyczyszczeniu dotychczas przedstawionych filtrów, w tym zarówno odznaczenie dowolnej litery przycisków książki adresowej, jak i wyczyszczenie tekstu podanego w polu filtru.

Panel szczegółów

Panel szczegółów w module kontaktów nie wybiega poza możliwości oferowane przez typowy panel szczegółów.

Edytor bytu

Edytor kontaktu w trybie edycji w zakładce Szczegóły .

Edytor kontaktu w trybie edycji w zakładce Szczegóły.

Edytor bytu dla modułu kontaktów nie odbiega w żaden sposób od typowego edytora bytu zawierając jedynie własny formularz w zakładce Szczegóły.

Atrybuty kontaktu

Choć liczba dostępnych atrybutów dla bytu kontaktu jest spora, rozdystrybuowana dla wygody pomiędzy kilka grup, tak raptem tylko kilka z pól jest obowiązkowych. Do najistotniejszych atrybutów opisujących zadanie można zaliczyć:
 • Wymagane pola Imię i Nazwisko pełniące funkcję nazwy dla bytu wyświetlanego m. in. w hiperlinkach oraz wszędzie tam, gdzie możliwa jest prezentacja wielu typów bytów jednocześnie.
 • Pole Klient zawarte w grupie Dane służbowe będące selektorem umożliwiające powiązanie edytowanego kontaktu z wybranym klientem.

Wymuszanie relacji kontakt-klient nie kończy się jedynie na możliwości precyzowania do jakiego klienta dany kontakt należy. Jeśli określony kontakt zostaje skojarzony z wybranym klientem, wówczas zostanie automatycznie umieszczony w folderze bytów danego klienta. Zabranie kontaktu z folderu określonego klienta wymusi aktualizację jego przyporządkowania, tak samo, jak zmiana wartości przyporządkowanego klienta wymusi jego przeniesienie. W przypadku edycji bytu i aktualizacji pola selektora Klient, użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany w postaci dymka z podpowiedzią o odgórnym umieszczeniu kontaktu w należytym dla niego miejscu.

Logika przyporządkowywania kontaktów do folderów na podstawie ustawionego klienta jest następująca:
 • Jeśli w polu Klient został wybrany inny niż dotychczasowy klient, wówczas edytowany kontakt zostanie automatycznie przeniesiony do folderu bytów dla kontaktów wybranego klienta.
 • Jeśli w polu Klient została wybrana wartość Nie sprecyzowano, lub dotychczasowy klient został usunięty, wówczas kontakt zostanie automatycznie przeniesiony do folderu Prywatne kontaktów aktualnego użytkownika.

Podczas tworzenia nowego kontaktu, edytor kontaktu respektuje aktualną lokalizację z jakiej edytor bytu został wywołany:
 • Jeśli nowo tworzony kontakt jest precyzowany w folderze określonego klienta, wówczas pole Klient zostanie zainicjalizowane tym właśnie klientem, zaś nowo stworzony kontakt zostanie umieszczony w aktualnym folderze.
 • Jeśli nowo tworzony kontakt jest precyzowany w folderze nie skojarzonym w żaden sposób z żadnym klientem, wówczas pole Klient otrzyma domyślną wartość Nie sprecyzowano a nowo stworzony kontakt zostanie umieszczony w aktualnym folderze.
 • W przypadku modyfikacji pola Klient podczas tworzenia nowego kontaktu, nowo stworzony kontakt zostanie umieszczony zgodnie z regułami przedstawionymi powyżej.

Zobacz również:

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.