cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Okno edycji konta

RSS
Okno edycji konta w zakładce Ogólne , w trakcie edycji konta.

Okno edycji konta w zakładce Ogólne, w trakcie edycji konta.

Okno edycji konta umożliwia zarówno edycję parametrów istniejącego konta e-mail, jak również podgląd ustawień konta, do którego użytkownik nie ma wystarczających uprawnień aby dokonać modyfikacji, a także tworzenie nowego konta. Okno edycji konta dostępne jest zarówno z okna zarządzania kontami, jak również w formie akcji osiągalnej z panelu folderów modułu e-mail.

Okno składa się z szeregu zakładek, na przestrzeni których zawarte są wszystkie niezbędne parametry opisujące konto e-mail. W trybie edycji/podglądu istniejącego konta dostępne są również zakładki:
  • Filtr antyspamowy pod warunkiem, że włączone zostało użycie filtru dla konta za pomocą pola wyboru Użyj filtru antyspamowego z zakładki Ogólne.
  • Uprawnienia korespondujące z uprawnieniami nadawanymi folderowi konta, widocznymi w panelu folderów.

Zakładka Ogólne oprócz udostępniania edycji najbardziej podstawowych atrybutów konta pozwala m. in. Sprawdzenie ustawień konta za pomocą adekwatnego przycisku. Owe sprawdzenie służy upewnieniu się, że moduł e-mail jest w stanie sprawnie nawiązać połączenie z serwerami pocztowymi dla wybranego konta. Wybranie przycisku jest możliwe tylko w momencie, gdy wszystkie formularze zawarte w zakładkach zostały poprawnie wypełnione. Wówczas, po dokonaniu sprawdzenia, ikona obok przycisku indykować będzie status sprawdzenia. W przypadku niepowodzenia wyświetlony zostanie dymek z błędem, jaki wystąpił podczas próby komunikacji z serwerami pocztowymi.

Pole wyboru Użyj filtru antyspamowego w zakładce Ogólne umożliwia udostępnienie zakładki Filtr antyspamowy celem dalszego precyzowania ustawień filtru. Należy mieć na uwadze, iż edycja ustawień filtru jest niemożliwa, dopóki konto nie zostanie stworzone.

Filtr antyspamowy

Moduł e-mail systemu cfirma umożliwia wykorzystanie filtru antyspamowego, w tym pozwala ponadto na definiowanie własnych (prostych) reguł antyspamowych. Zakładka Reguły antyspamowe zawarta w oknie edycji konta przedstawia aktualnie ustawione reguły dla filtru w postaci tabelarycznego widoku danych.

Należy zauważyć, iż prostota definiowanych reguł polega na tym, iż są one tworzone w oparciu o adres e-mail pozwalając na precyzowanie zarówno adresów zaufanych, jak i takich, od których wszystkie wiadomości będą traktowane jako spam. Ponadto, reguły klasyfikujące adresy jako zaufane mają pierwszeństwo nad regułami wykluczającymi. Oznacza to, iż jeśli dany adres e-mail spełnia choć jedną regułę klasyfikującą go, jako zaufany, wówczas bez względu na liczbę reguł przeciwnych, wiadomość spod tego adresu zostanie potraktowana jako zaufana.

Okno edycji konta w zakładce Reguły antyspamowe .

Okno edycji konta w zakładce Reguły antyspamowe.

Kolumny widoku danych reguł korespondują ze wszystkimi atrybutami opisującymi regułę antyspamową. Należą do nich:
  • Typ reguły [1] decydujący czy dany adres będzie klasyfikował wiadomość jako spam (Obraz), lub nie (Obraz).
  • Aktywna [2] decydujący, czy dana reguła jest aktualnie aktywna. Stan aktywności można wygodnie zmieniać posługując się polem wyborem znajdującym się w kolumnie przy wierszu wybranej reguły.
  • Relacja określająca, czy sprecyzowany w regule adres e-mail musi równać się adresowi w klasyfikowanej wiadomości e-mail, czy też ma się tylko w nim zawierać.
  • Adres e-mail

Reguły zdefiniowane dla konta mogą pozostać zdefiniowane mimo wyłączenia filtru w zakładce Ogólne.

Wszystkie akcje dla widoku reguł zawarte są na pasku narzędzi, jak również w menu kontekstowym widoku zgodnie z konwencjami typowego widoku danych. Bezpośrednia edycja oraz tworzenie nowych reguł możliwe są za sprawą okna reguły antyspamowej.

Okno reguły antyspamowej

Okno pozwalające na definiowanie reguły.

Okno pozwalające na definiowanie reguły.

Okno reguły antyspamowej zawiera skromną liczbę pól pozwalających na definiowanie reguł, zgodnie z ich opisem zawartym powyżej.

Zobacz również:

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.