cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Moduł plików należy do modułów głównych. Jako moduł główny udostępnia własny typ bytów - pliki. Pliki w rozumieniu cfirma nie tylko korespondują z plikami, jakie użytkownicy wgrywają do systemu, lecz oferują także wersjonowanie umożliwiające śledzenie zmian zachodzących w przechowywanych plikach oraz usprawniają kolaborację zapewniając, iż użytkownicy nie będą sobie wzajemnie przeszkadzać modyfikując pliki za sprawą mechanizmu blokad. Pliki można przechowywać zarówno w folderach prywatnych, publicznych, jak i tych skojarzonych z klientem, udostępnianych przez moduł klientów.

Wersjonowanie plików

Unikalną cechą plików jest zdolność do ich wersjonowania czyli przechowywania kilku wersji tego samego pliku. Wersjonowanie pozwala na efektywne tworzenie historii zmian danego pliku, gdyż każda następna wersja dodana do pliku może potencjalnie zawierać istotne zmiany w stosunku do swojego poprzednika. Mając dostęp do szeregu wersji można z łatwością się po nich poruszać dzięki ich nadawanym kolejnym numerom, datom, w których zostały dodane, a także ich komentowaniu.

Należy zwrócić uwagę, iż praca na plikach w rzeczywistości sprowadza się do operacji na ich wersjach, podczas gdy byt pliku stanowi raptem kontener dla wielu wersji zebranych pod wspólną nazwą. Ilustruje to zarówno operacja wgrywania plików do cfirma, jak również pobieranie poszczególnych wersji, czy też pozornie „całych plików”. Wgrywanie pliku do określonego folderu pod określoną nazwą polega na stworzeniu nowego pliku zawierającego pierwszą i jedyną wersję opatrzoną numerem 1 w przypadku, gdy plik o podanej nazwie nie istniał w danym folderze w momencie wgrywania. W przypadku wgrywania pliku do folderu, w którym istnieje już plik o jednakowej nazwie, wówczas nowo wgrywany plik zostanie potraktowany jako kolejna wersja istniejącego pliku i jako taka dodana. Ostatnia wgrana wersja dla danego pliku jest jednocześnie jego wersją aktualną opatrzoną najwyższym numerem. Domyślna operacja pobierana danego pliku jest jednoznaczna z pobraniem jego ostatniej (najbardziej aktualnej) wersji, choć możliwe jest także pobranie dowolnej poprzedniej wersji pliku na życzenie.

Obecność wersji wymusza konieczność rozróżniania parametrów opisujących rozmiar plików dostępnych w cfirma. Domyślnym parametrem (posiadającym swoją reprezentację w postaci kolumny w widoku danych w panelu widoku) jest Rozmiar (Rozmiar pliku), który koresponduje z rozmiarem ostatniej wersji pliku, utożsamianej z plikiem. W przypadku obecności wielu wersji plików, rozmiar ten nie jest jednoznaczny z rozmiarem, jaki zajmuje cały plik w kontekście przestrzeni danych dostępnej dla aplikacji. W rzeczywistości, rozmiar, zajęty w przestrzeni danych dla aplikacji jest równy jego Rozmiarowi całkowitemu, będącemu sumą rozmiarów jego wszystkich wersji, czyli wszystkich wgranych do tej pory osobnych plików.

Przeglądanie wersji dla danego pliku możliwe jest z poziomu edytora bytu w zakładce Wersje.

Usuwanie wersji

Mimo, iż ciągłe dodawanie kolejnych wersji danego pliku może skutkować powstaniem bardzo dużej ich liczby na przestrzeni czasu, tak cfirma nie pozwala na usuwanie indywidualnych wersji plików. Postanowienie takie wynika z faktu, iż usuwanie arbitralnych wersji zaciera ciągłość zmian, co podważa ideę wersjonowania, zaś celowe usuwanie potencjalnie niepotrzebnych wersji jest podatne na błędy i może skutkować utratą potencjalnie ważnych zmian. Nie oznacza to, iż nie istnieje możliwość poprawiania plików na skutek wgrania niechcianego pliku jako najnowszej wersji, której następnie nie można usunąć... Trywialnym rozwiązaniem takiej sytuacji jest wgranie następnej wersji, którą równie dobrze może być stan (wersja) pliku sprzed felernej zmiany. Problematyczną wersję można dodatkowo opatrzyć stosownym komentarzem.

Zwijanie

W przypadku, gdy liczba wersji danego pliku z biegiem czasu osiągnęła dużą wartość i jednocześnie nie istnieje już potrzeba przechowywania całej historii wersji (motywowana chęcią oszczędzenia dostępnej przestrzeni danych), wówczas możliwa jest operacja zwinięcia pliku. Operacja zwinięcia polega na odrzuceniu wszystkich dotychczasowych wersji pliku poza ostatnią, która na powrót staje się jego pierwszą i jedyną wersją opatrzoną numerem 1.

Kopiowanie plików a wersje

Moduł plików spośród wielu operacji oferuje także możliwość kopiowania plików zawartych w systemie. Ze względu na obecność wersjonowania, operacje kopiowania plików mogą być wykonywane w dwóch trybach:
 • Kopiowanie normalne tworząc kopie plików kopiuje wszystkie jego wersje, tym samym Rozmiar całkowity skopiowanych w ten sposób plików jest równy rozmiarowi oryginalnemu.
 • Kopiowanie płytkie tworząc kopie plików kopiuje jedynie ostatnią wersję każdego pliku. Efekt takiej operacji może być postrzegany jako kopiowanie normalne wraz ze zwinięciem każdej kopii.

Blokady plików

Podczas wykonywania szeregu operacji na plikach i folderach w module plików, w tym wgrywaniu, pobieraniu, kopiowaniu czy usuwaniu, operacjom tym towarzyszy mechanizm zapewniający aby użytkownicy operujący na bytach współdzielonych nie przeszkadzali sobie nawzajem. Przykładami sytuacji, w których może uwidocznić się wzajemna ingerencja użytkowników mogą być:
 • Sytuacja, w której jeden użytkownik wgrywa (potencjalnie duży) plik do systemu, podczas, gdy drugi decyduje się usunąć folder, w którym docelowo ma się znaleźć wgrywany plik. W efekcie usunięcia folderu docelowego, operacja wgrywania może się nie powieść, zaś użytkownik wgrywający zostanie o tym poinformowany dopiero po cierpliwym odczekaniu, aż jego plik zostanie przesłany do cfirma.
 • Sytuacja, w której użytkownik inicjalizuje kopiowanie wielu plików, zaś inny użytkownik decyduje się zmienić zawartość któregokolwiek z nich poprzez dodanie nowych wersji, bądź usunięcie istniejących. Efekt końcowy kopiowania, w tym zawartość plików jest trudna do przewidzenia.

Aby uniknąć zaistnienia podobnych przypadków, moduł plików wprowadza automatyczny i transparentny mechanizm blokad. Gdy jeden z użytkowników systemów dokonuje operacji wymagających odczytu zasobów modułu plików, jednak nie dokonuje przy tym żadnych modyfikacji, wówczas nie uniemożliwia innym partycypantom aplikacji na wykonywanie tego samego. W przypadku jednak, gdy inny użytkownik zapragnie dokonać modyfikacji w zasobach, które w tym samym czasie „czytają” inni użytkownicy, wówczas spotka się z odmową. Alternatywnie, jeśli któryś użytkownik modyfikuje zasoby, a w tym czasie pojawi się próba ich „odczytu” bądź „zapisu”, wówczas wszystkie takie próby zostaną udaremnione w wyniku uprzedniego założenia blokady do momentu aż pierwszy użytkownik nie zakończy operacji „zapisu”. Każdorazowe udaremnienie zlecanych operacji w wyniku zaistnienia blokad jest indykowane za sprawą komunikatów błędów z adekwatną informacją zawierającą również imiona użytkowników aktualnie blokujących zasoby.

Panel modułu

Panel modułu dla modułu plików.

Panel modułu dla modułu plików.

Panel modułu dla modułu plików jest zbliżony do standardowego panelu modułu. Nowością w panelu modułu plików jest obecność pola lokalizacji [1] korespondującego z położeniem aktualnego folderu w strukturze folderów przedstawionych w panelu folderów. Możliwe jest używanie pola lokalizacji w celu szybkiego przechodzenia do wybranego folderu poprzez wpisanie poprawnej lokalizacji i potwierdzenie klawiszem Enter lub poprzez naciśnięcie przycisku IDŹ. Lokalizacja każdego folderu jest dodatkowo wyświetlana w zakładce Podsumowanie w oknie właściwości folderu na przestrzeni wszystkich modułów. Pasek narzędzi modułu plików zawiera również wyjątkowo dużo akcji, przy czym większość pochodzi z panelu widoku.

Panel nawigacji/folderów

Panel folderów oferowany przez moduł zadań nie oferuje żadnych dodatkowych możliwości ponad typowy panel folderów. Zawiera szereg typowych folderów specjalnych obecnych na przestrzeni innych modułów, jednak w odróżnieniu od pozostałych modułów (za wyjątkiem modułu kalendarzy), foldery specjalne modułu plików nie oferują żadnej agregacji znanej z innych modułów. Innymi słowy, w panelu widoków prezentowane są jedynie byty zawierające się bezpośrednio pod folderem wybranym w panelu folderów.

Foldery specjalnie oferowane przez panel folderów modułu plików to:
 • Obraz Prywatne
 • Obraz Publiczne
 • Obraz Klienci, zawierające byty przyporządkowywane klientom. Bliższe informacje na temat folderu Klienci, jak i innych zawartych w nim folderów specjalnych, charakterystycznych dla modułu klientów zostały opisane w module klientów.

Z racji tego, iż dostępne w panelu widoku byty nie są agregowane przez foldery specjalne obecne w panelu folderów, tak moduł plików nie zawiera odpowiednika folderu specjalnego Wszystkie pliki.

Panel widoku

Panel widoku modułu plików w standardowym trybie.

Panel widoku modułu plików w standardowym trybie.

Panel widoku modułu zadań zbliżony jest do typowego panelu widoku oferując tabelaryczny widok danych ilustrujący przeglądane aktualnie pliki. Ponadto, widok danych w module plików posiada tę wyjątkową cechę, iż na równi z bytami ilustruje również podfoldery. Rozwiązanie takie umożliwia wygodniejszą i bardziej naturalną nawigację w poszukiwaniu plików. Typową konwencją na przestrzeni widoków jest skojarzenie podwójnego kliknięcia na elemencie z wykonaniem na nim domyślnej akcji, gdzie w przypadku widoków danych bytów jest to zazwyczaj wywołanie edytora bytu, tak w przypadku folderów w panelu widoku plików, podwójne kliknięcie na folderze powoduje nawigację do tego folderu (Otwórz). Dodatkowo, wewnątrz podfolderów obecny jest dodatkowy wpis listowany zawsze przed wszystkimi podfolderami, zbliżony do folderu o nazwie „..” umożliwiający nawigację o folder wyżej.

Należy zauważyć, iż z punktu widzenia panelu widoku modułu plików nie istnieje akcja porównywalna z akcją Edycji/podglądu bytu. Jest to związane z naturą bytu, jaką jest plik, który nie posiada żadnych atrybutów, które można zmienić. Jedynymi modyfikowalnymi aspektami pliku są jego wersje - jego treść. W związku z powyższym, akcją, która umożliwia dostęp do edytora bytu jest akcja Właściwości, co może pozornie wydawać się niezgodne z bardziej ogólnymi elementami interfejsu, w których wciąż widnieć mogą akcje pokroju Edycji/podglądu w kontekście plików, oferujących ten sam edytor bytu.

W celu sprawnego ilustrowania bytów i folderów, panel widoku posiada unikalną kolumnę Rozszerzenie [2], która zawiera ikonę identyfikującą zarówno typ pliku na podstawie rozszerzenia (wyświetlanego w formie podpisu), jak również typ folderu, jeśli prezentowany jest folder. Ponadto, podobnie, jak i część innych paneli widoków z tabelarycznymi widokami danych na przestrzeni modułów, moduł plików oferuje szereg dodatkowych kolumn, które domyślnie nie są pokazane, lecz można je wyświetlić za sprawą menu kontekstowego kolumn widoku.

W zależności od preferencji możliwe jest ukrycie wyświetlania folderów w panelu widoku za sprawą pola wyboru Pokaż foldery znajdującym się na pasku filtrów obok pola filtru [1], co zbliża widok plików do innych widoków modułów.

Panel widoku dla plików oferuje alternatywny tryb widoku, który oferuje te same możliwości, co standardowy widok tabelaryczny, lecz jest znacznie prostszy i czytelniejszy. Mowa o miniaturach, których widok można przełączyć za pomocą przycisku Obraz Miniatury.

Miniatury

Panel widoku modułu plików w trybie miniatur.

Panel widoku modułu plików w trybie miniatur.

Widok miniatur nie ustępuję funkcjonalności normalnemu widokowi tabelarycznemu oferując możliwość przeciągania obiektów między widokiem a panelem folderów, jak także wywoływaniem akcji na obiektach (w tym za pomocą menu kontekstowego), stanowiąc jedynie alternatywną prezentację. Dodatkowo, widok miniatur oferuje zaznaczanie elementów za pomocą „siatki” poprzez przeciągniecie kursora myszy z wciśniętym lewym przyciskiem na tle widoku, umożliwiając obejmowanie zawartych w nim obiektów.

Kopiowanie/przenoszenie danych

Listowanie folderów na równi z bytami (plikami) w panelu widoku modułu plików wiąże się z zaletą ujednolicenia wykonywanych w module plików operacji. Tym samym możliwe jest kopiowanie/przenoszenie zbiorów zawierających dowolna liczbę elementów (w tym plików i/lub folderów) pomiędzy dowolnymi folderami modułu w ramach uprawnień i ograniczeń związanych z folderami specjalnymi. Operacje kopiowania/przenoszenia mogą być wykonywane zarówno za pomocą metody „przeciągnij i upuść” pomiędzy węzłami drzewa panelu folderów, jak i między panelem widoku a panelem folderów, a także za pomocą standardowych akcji udostępnianych przez widok: Kopiuj/Wytnij/Wklej.

Występuje kilka specjalnych przypadków podczas operacji kopiowania/przenoszenia:
 • Próba kopiowania dowolnej liczby plików do tego samego folderu, w którym się znajdują spowoduje ich duplikację opatrując nowo powstałe pliki nazwami z charakterystycznym sufiksem indykującym numer kopii.
 • Próba kopiowania bądź przeniesienia dowolnego folderu do innego, zawierającego już folder o tej samej nazwie co kopiowany spowoduje błąd.
 • Próba kopiowania bądź przeniesienia każdego jednego pliku do folderu, w którym już istnieje plik o podanej nazwie spowoduje wyświetlenia okna konfliktu dla tych plików. Okno konfliktów oferuje szereg opcji pozwalających rozwiązać problem z tego powstały.

Panel szczegółów

Panel szczegółów w module zadań nie wybiega poza możliwości oferowane przez typowy panel szczegółów.

Edytor bytu

Edytor bytu dla plików w trybie edycji w zakładce Wersje .

Edytor bytu dla plików w trybie edycji w zakładce Wersje.

Edytor bytu dla plików trybie edycji w zakładce Podsumowanie .

Edytor bytu dla plików trybie edycji w zakładce Podsumowanie.


Edytor bytu dla modułu plików jest zbliżony do typowego edytora w trybie edycji bądź podglądu. Co wyróżnia moduł plików to fakt, iż nie oferuje edytora bytu w trybie tworzenia ponieważ byt pliku nie posiada żadnych atrybutów, które można sprecyzować na etapie tworzenia poza dostarczeniem faktycznego pliku, do czego służy okno wgrywania plików pozwalające na przesłanie plików z komputera do cfirma pod wybraną nazwą i do wybranej lokalizacji. Brak jakichkolwiek atrybutów bytu oznacza również, iż w porównaniu do typowych edytorów bytu, edytor bytu plików nie oferuje adekwatnego formularza w zakładce Szczegóły.

Elementami unikalnymi dla edytora bytu dla plików są m. in. dodatkowe statystyki udostępniane w zakładce Podsumowanie. Należą do nich:
 • Aktualna wersja indykująca aktualną wersję dla pliku.
 • Rozmiar pliku.
 • Rozmiar całkowity będące sumą rozmiarów wszystkich plików składających się na wersje pliku.
  W zakładce Podsumowanie znajduje się także przycisk Obraz Pobierz pozwalający na ściągnięcie pliku (jego ostatniej wersji).

Ponadto, edytor bytu dla plików oferuje osobną zakładkę Wersje pozwalającą na wgląd, jak i (w zależności od uprawnień) modyfikacje w zakresie historii wersji danego pliku. Zakładka zawiera zarówno prosty tabelaryczny widok danych prezentujący dostępne wersje oraz zbiór akcji zebrany w dolnym pasku narzędzi, jak również pole komentarza do określonej wersji. Pole Komentarz do wersji wyświetla komentarze do aktualnie wybranych wersji pliku z widoku danych, jak również (w przypadku posiadania wystarczających uprawnień do pliki) pozwala na ich modyfikację w tym dodawania i usuwanie. Obecność komentarza dla danej wersji indykuje ikona w kolumnie Wersja widoku danych. Możliwe ikony, wyświetlane w tej kolumnie oraz ich znaczenie są następujące:
 • Obraz Dana wersja posiada komentarz, który aktualnie nie został w żaden sposób zmodyfikowany.
 • Obraz Dana wersja posiada komentarz, który aktualnie został zmodyfikowany.
 • Obraz Dana wersja nie posiada komentarza, jednak nowy komentarz został aktualnie sprecyzowany.
 • Obraz Dana wersja posiada komentarz, jednak został on aktualnie usunięty.

Edycja komentarzy odbywa się poprzez przełączanie się między komentarzami danych wersji za sprawą wyboru określonych wersji a następnie edycji załadowanego pola Komentarz do wersji. W przypadku napisania komentarza w pustym polu nastąpi sprecyzowanie nowego komentarza dla wybranej wersji. Podobnie, usunięcie treści załadowanego komentarza będzie jednoznaczne z jego usunięciem, co zostanie indykowane przez odpowiednią ikonę w kolumnie Wersja. Aby zmiany w komentarzach ostatecznie odniosły efekt konieczne jest zapisanie zmian w formularzu zakładki Wersje za pośrednictwem przycisków okna.

W zakładce Wersji za sprawą tabelarycznego widoku danych możliwe jest pobranie wybranej wersji pliku poprzez zaznaczenie interesującej wersji oraz wywołanie akcji Obraz Pobierz. Ponadto, z tego formularza możliwe jest także dokonanie zwinięcia pliku poprzez wywołanie akcji Obraz Zwiń. Należy mieć na uwadze, iż operacja zwinięcia jest operacją nieodwracalną, a wszystkie wersje pliku poza ostatnią zostaną trwale usunięte.

Zobacz również:

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.