cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Sprzedaż

RSS

Moduł sprzedaży należy do modułów głównych. Jako moduł główny udostępnia własny typ bytów - sprzedaże. Sprzedaże służą opisywaniu transakcji znajdujących się na danym etapie. Można im nadawać priorytety oraz przyporządkowywać osoby odpowiedzialne celem skojarzenia danego użytkownika z wybraną sprzedażą. Sprzedaże należą do wąskiej grupy bytów obok zdarzeń kalendarzy i zadań, które udostępniają przypomnienia. Warunkiem stworzenia przypomnienia dla sprzedaży, jest sprecyzowanie terminu, względem którego przypomnienie będzie wystosowane. Sprzedaże ponadto są inaczej organizowane w folderach aniżeli wszystkie inne byty co wynika z faktu, iż muszą być przypisywane klientom wykorzystując do tego celu możliwości modułu klientów. Szczegółowe atrybuty sprzedaży zostały przybliżone wraz z opisem edytora bytu sprzedaży.

Panel modułu

Panel modułu dla modułu sprzedaży.

Panel modułu dla modułu sprzedaży.

Panel modułu dla modułu sprzedaży przypomina typowy panel modułu. Różnicę stanowi panel folderów posiadający odmienną od typowej strukturę folderów oraz panel widoku zawierający szereg mechanizmów wzbogacających przeglądanie sprzedaży.

Panel nawigacji/folderów

Panel folderów oferowany przez moduł sprzedaży jest zbliżony do typowego panelu nawigacji/folderów. Choć bezpośrednio nie oferuje żadnej nowej funkcjonalności, tak ogranicza zakres możliwości typowego panelu folderów za sprawą odmiennej struktury folderów podobną do tej, zaprezentowanej w module klientów.

Foldery specjalnie oferowane przez panel folderów modułu sprzedaży to:
 • Obraz Foldery indeksowe zapożyczone z modułu klientów, służące porządkowaniu klientów.
 • Obraz Foldery klientów zapożyczone z modułu klientów, agregujące sprzedaże per klient.
 • Obraz Sprzedaże według klienta, agregujący byty zapewniane przez dotychczas wymienione foldery, dający tym samym pełen obraz wszystkich dostępnych w danym momencie sprzedaży dla użytkownika. Folder ten wybrany jest jako domyślny folder w panelu folderów.

Efektywnie, struktura folderów oferowana przez moduł sprzedaży odzwierciedla tą, prezentowaną w każdym innym module pod folderem Obraz Klienci, co implikuje odgórne przyporządkowywanie sprzedaży do klientów oraz brak sprzedaży prywatnych (przechowywanych w folderach prywatnych). Nie oznacza to jednak, iż niemożliwe jest porządkowanie sprzedaży skojarzonych z klientem. Zgodnie z oferowaną przez moduł klientów strukturą folderów, wszystkie byty przechowywane są pod określonym folderem bytów dla wybranego klienta i widziane pod Obraz folderem klienta w każdym innym module, pod którym możliwe jest tworzenie arbitralnych folderów publicznych.

Ze względu na brak możliwości tworzenia folderów publicznych najwyższego poziomu w module sprzedaży, panel folderów modułu sprzedaży nie umożliwia ustawiania widoczności folderów publicznych.

Panel widoku

Panel widoku modułu sprzedaży nie odbiega znacznie od typowego panelu widoku. Panel widoku modułu sprzedaży oferuje tabelaryczny widok danych ilustrujący przeglądane aktualnie sprzedaże wnosząc szereg usprawnień ułatwiających prezentację atrybutów sprzedaży a także ich wyszukiwanie. Do elementów unikalnych panelu widoku modułu sprzedaży należą:
 • Pole filtru [1] pozwalające na zawężenie wyświetlanych sprzedaży do tych, których nazwa zawiera podaną frazę.
 • Przycisk filtru [2] pozwalający filtrować sprzedaże na podstawie ich etapu.
 • Przełączalny przycisk Widok szczegółowy pozwalający przełączanie widoku w tryb wyposażony w większą liczbę kolumn zawierających bardziej szczegółowe informacje o bytach.
 • Przełączalny przycisk Grupuj po priorytetach, którego przełączenie pozwala na pogrupowanie widocznych bytów po priorytetach, oraz który sam zostaje przełączony na skutek ręcznego grupowania po tym właśnie kryterium za sprawą menu kolumn dostępnego w tabelarycznym widoku danych.

Tabelaryczny widok danych udostępniany przez moduł sprzedaży zawiera również kilka unikalnych kolumn oprócz oczywistych, opatrzonych nagłówkiem. Należą do nich:
 • Kolumna Priorytet [3] zawierająca ikonę korespondującą z ikonami priorytetów prezentowanymi w edytorze bytu i ilustrującą aktualny priorytet sprzedaży.

Wiersze ilustrujące poszczególne sprzedaże w widoku danych są dodatkowo formatowane, by podkreślić część istotnych przypadków:
 • Sprzedaże, które nie zostały sfinalizowane przed terminem (ich etap nie został ustawiony na Wygrana lub Przegrana) są wyraźnie oznaczone na czerwono.

Widok danych sprzedaży wyposażony jest w dodatkowe akcje umożliwiające ilustrację wykresów (Obraz Pokaż wykres). Wykresy sprzedaży realizowane są za pomocą modułu wykresów oraz, korzystającego z niego, modułu sprzedaży, który w ramach modułu wykresów udostępnia własny typ wykresów - wykresy sprzedaży.

Panel szczegółów

Panel szczegółów w module sprzedaży nie wybiega poza możliwości oferowane przez typowy panel szczegółów.

Edytor bytu

Edytor sprzedazy w trybie edycji w zakładce Szczegóły .

Edytor sprzedazy w trybie edycji w zakładce Szczegóły.

Edytor bytu dla modułu sprzedaży nie odbiega w żaden sposób od typowego edytora bytu za wyjątkiem oferowania możliwości sprecyzowania przypomnienia dla tych sprzedaży, które posiadają skojarzony termin, co objawia się udostępnioną zakładką Przypomnienie [1] w oknie edytora bytu, zawierającą panel przypomnienia. Zgodnie z faktem, iż edytor sprzedaży stworzony jest w oparciu o typowy edytor bytu, tak jedyną unikalną rzeczą, jaką wprowadza moduł sprzedaży jest własna zakładka Szczegóły z formularzem opisującym najważniejsze atrybuty sprzedaży.

Atrybuty sprzedaży

Do atrybutów opisujących sprzedaż można zaliczyć:
 • Nazwa identyfikująca sprzedaż, obecna w m. in. hiperlinkach dla sprzedaży oraz wyświetlana wszędzie tam, gdzie możliwa jest prezentacja wielu typów bytów jednocześnie.
 • Klient reprezentowany przez obowiązkowe pole selektora w edytorze bytu, wymuszające przypisanie sprzedaży określonemu użytkownikowi.
 • Użytkownik odpowiedzialny - opcjonalna wartość pozwalająca na przypisanie sprzedaży do określonego użytkownika.
 • Priorytet określający ważność sprzedaży. Dostępne priorytety to:
  • Obraz Niski
  • Obraz Normalny (domyślny)
  • Obraz Wysoki
 • Etap sprzedaży określający poziom jej finalizacji, w tym pozwalający na wykrycie sprzedaży przekraczających termin (nie posiadających statusu Wygrana lub Przegrana do czasu upłynięcia terminu). Dostępne statusy to:
  • Rozpoczęta
  • Negocjacje
  • Zlecenie zakupu
  • Wygrana
  • Przegrana
 • Cena wraz z walutą [2] określająca wartość sprzedaży.
 • Data rozpoczęcia
 • Termin, którego sprecyzowanie jest niezbędne w celu zdefiniowania przypomnienia dla sprzedaży i udostępnienia zakładki panelu przypomnienia [1]. Przełączenie skojarzonego pola wyboru udostępnia zarówno zakładkę Przypomnienie, jak i pola pozwalające na edycję daty terminu [3].
 • Opis stanowiący opcjonalną informację.

Sprzedaż skojarzona z wybranym klientem zostaje automatycznie umieszczona w folderze bytów określonego klienta, pod warunkiem, że nie została stworzona w folderze, który już znajduje się w/pod omawianym folderem bytów. Przeniesienie sprzedaży do folderu innego klienta wymusi aktualizację jego przyporządkowania, tak samo, jak zmiana wartości przyporządkowanego klienta wymusi jego przeniesienie między folderami bytów. W przypadku edycji bytu i aktualizacji pola selektora Klient, użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany w postaci dymka z podpowiedzią o odgórnym umieszczeniu sprzedaży w należytym dla niej miejscu.

Podczas tworzenie nowego kontaktu, edytor kontaktu respektuje aktualną lokalizację z jakiej edytor bytu został wywołany:
 • Jeśli nowo tworzona sprzedaż jest precyzowana w folderze określonego klienta, wówczas pole Klient zostanie zainicjalizowane tym właśnie klientem, zaś nowo stworzona sprzedaż zostanie umieszczona w aktualnym folderze.
 • W przypadku modyfikacji pola Klient podczas tworzenia nowej sprzedaży, nowo stworzona sprzedaż zostanie umieszczona zgodnie z regułą powyżej.

Notyfikacje

Przykładowa notyfikacja modułu sprzedaży.

Przykładowa notyfikacja modułu sprzedaży.

Moduł sprzedaży udostępnia własne notyfikacje, w których informuje użytkownika o zmianie etapów sprzedaży przez innych użytkowników aplikacji w kontekście tych sprzedaży, do których posiada dostęp.

Zobacz również:

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.