cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Moduł wykresów pełni rolę modułu narzędziowego, tym samym nie udostępnia własnego typu bytów i nie może być postrzegany jako moduł główny. Podstawową funkcją modułu wykresów jest zarówno oferowanie centralnego miejsca agregującego wszystkie dostępne wykresy w systemie, jak również oferowania wspólnej funkcjonalności pozwalające pozostałym modułom systemu definiowanie wykresów na ich potrzeby. Wykresy wszystkich typów mogą być wyświetlane w panele modułu wykresów, jak również panel wykresów daje możliwość wyświetlania osobnych okien dla wybranych wykresów pozwalając na przeglądanie kilku zestawów danych jednocześnie.

Panel modułu

Panel modułu dla modułu wykresów.

Panel modułu dla modułu wykresów.

Panel modułu dla modułu wykresów przypomina budową każdy inny moduł, jednak po bliższych oględzinach widać, iż oferowany przez niego zakres możliwości jest bardzo niewielki.

Panel wykresów

W miejsce dostępnego na przestrzeni modułów panelu nawigacji/folderów, w module wykresów dostępny jest panel pozwalający raptem na wybranie typu wykresu, jaki moduł ma zaprezentować.

Panel widoku

Na panel widoku modułu wykresów składa się jedynie wizualizacja wykresów mogąca przybierać różną formę w zależności od prezentowanego typu wykresu. Stan wykresu jest aktualizowany za pośrednictwem panelu opcji.

Panel opcji

Panel opcji zawarty jest po prawej stronie panelu modułu wykresów i znajduje się w miejscu oryginalnie przeznaczonym na panel szczegółów. Panel opcji agreguje wszystkie ustawienia skojarzone z wykresem oferowane przez każdy typ wykresu indywidualnie, będące unikalnymi na przestrzeni wykresu. Oprócz tego, panel opcji posiada kilka odgórnych cech, w tym oferuje akcję Obraz Drukuj umożliwiającą wydruk aktualnego wykresu, akcję Obraz Pokaż w oknie umożliwiającą otworzenie nowego okna z wykresem, jak również pozwala na zastosowanie aktualnych opcji wykresu w celu odświeżenia jego widoku za sprawą przycisku Zastosuj. Należy zauważyć, że aby móc zastosować sprecyzowane opcje, formularz zawarty w panelu opcji musi być poprawny (zwalidowany).

Dostępne wykresy

Panel wykresów jest wykorzystywany przez inne moduły systemu celem prezentowania własnych unikalnych wykresów przy użyciu wspólnych mechanizmów dostarczanych przez moduł. Dostępne typy wykresów różnią się zarówno wizualizacją, jak liczbą dostępnych opcji.

Sprzedaż

Okno wykresu dla wykresu sprzedaży.

Okno wykresu dla wykresu sprzedaży.

Wykres sprzedaży oferowany jest za pośrednictwem modułu sprzedaży i prezentuje serie wartości sprzedaży w zależności od ich etapu na przestrzeni czasu zarówno na bazie miesięcznej, jak i rocznej. Każda z serii utożsamia określony etap sprzedaży.

Dostępne opcje wykresu sprzedaży to:
  • Klient pozwalająca na sprecyzowanie klienta, dla którego wykres zostanie sporządzony. Możliwe jest sprecyzowanie konkretnego klienta za pomocą pola selektora, jak również wyświetlenie sumarycznego wykresu dla wszystkich klientów.
  • Zakres czasu pozwala sprecyzować zakres obejmujący prezentowane dane, w tym czy wykres ma być agregowany na bazie miesięcznej czy rocznej. Ponadto, możliwe jest zaznaczenie pola wyboru Obetnij nadmiarowe daty celem rozciągnięcia wykresu poprzez zawężenie sprecyzowanych ram czasowych tak, aby obejmowały tylko okres czasu, za który istnieją dane możliwe do wyświetlenia.
  • Pole Filtr pozwalające na wybór określonych etapy sprzedaży, które mają zostać zaprezentowane na wykresie.
  • Pole Waluta pełniące również formę filtru i zawężającą zestaw prezentowanych sprzedaży do tych, które wyrażone są w podanej walucie.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- wykresy_panel_modulu.png 44,09 KB
- wykresy_sprzedaz.png 44,28 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.