cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Moduł zadań należy do modułów głównych. Jako moduł główny udostępnia własny typ bytów - zadania. Zadania służą opisywaniu czynności wymagających realizacji. Zadaniom można m. in. nadawać priorytety oraz przyporządkowywać osoby odpowiedzialne celem skojarzenia danego użytkownika z wybranym zadaniem. Zadania należą do wąskiej grupy bytów obok zdarzeń kalendarzy i sprzedaży, które udostępniają przypomnienia. Warunkiem stworzenia przypomnienia dla zadania, jest sprecyzowanie terminu, względem którego przypomnienie będzie wystosowane. Zadania można przechowywać zarówno w folderach prywatnych, publicznych, jak i tych skojarzonych z klientem, udostępnianych przez moduł klientów. Szczegółowe atrybuty zadań zostały przybliżone wraz z opisem edytora bytu zadań.

Panel modułu

Panel modułu dla modułu zadań.

Panel modułu dla modułu zadań.

Panel modułu dla modułu zadań nie wnosi żadnych nowości do typowego panelu modułu oprócz bogatego panelu widoku zawierającego szereg mechanizmów wzbogacających przeglądanie zadań.

Panel nawigacji/folderów

Panel folderów oferowany przez moduł zadań nie oferuje żadnych dodatkowych możliwości ponad typowy panel folderów. Zawiera natomiast szereg folderów specjalnych, których prezentowana zawartość jest agregatem potencjalnie wielu folderów. Dostępne foldery specjalne stanowią standardowy zbiór folderów specjalnych, obecnych także w innych modułach.

Foldery specjalnie oferowane przez panel folderów modułu zadań to:
 • Obraz Prywatne, agregujący byty spod wszystkich prywatnych folderów.
 • Obraz Publiczne, agregujący byty spod wszystkich publicznych folderów, do których użytkownik posiada dostęp oraz, które zostały uwzględnione w widoczności.
 • Obraz Klienci, agregujący byty spod wszystkich folderów wszystkich klientów, do których użytkownik posiada dostęp. Bliższe informacje na temat folderu Klienci, jak i innych zawartych w nim folderów specjalnych, charakterystycznych dla modułu klientów zostały opisane w module klientów.
 • Obraz Wszystkie zadania, agregujący byty zapewniane przez dotychczas wymienione foldery, dający tym samym pełen obraz wszystkich dostępnych w danym momencie zadań dla użytkownika. Folder ten wybrany jest jako domyślny folder w panelu folderów.

Folder Obraz Wszystkie zadania pełni sztandarową rolę folderu specjalnego nie pozwalając na żadne modyfikacje, wliczając w to tworzenie nowego zadania.

Panel widoku

Panel widoku modułu zadań z włączonym (u góry) oraz wyłączonym widokiem szczegółowym.

Panel widoku modułu zadań z włączonym (u góry) oraz wyłączonym widokiem szczegółowym.

Panel widoku modułu zadań zbliżony jest do typowego panelu widoku oferując tabelaryczny widok danych ilustrujący przeglądane aktualnie zadania. Moduł zadań wnosi szereg usprawnień ułatwiających prezentację atrybutów zadań a także ich wyszukiwanie. Do elementów unikalnych panelu widoku modułu zadań należą:
 • Pole filtru [1] pozwalające na zawężenie wyświetlanych zadań do tych, których temat zawiera podaną frazę.
 • Przycisk filtru Statusy zadań [2] pozwalający filtrować zadania na podstawie ich statusu.
 • Przełączalny przycisk Widok szczegółowy pozwalający przełączanie widoku w tryb wyposażony w większą liczbę kolumn zawierających bardziej szczegółowe informacje o bytach.
 • Przełączalny przycisk Grupuj po priorytetach, którego przełączenie pozwala na pogrupowanie widocznych bytów po priorytetach, oraz który sam zostaje przełączony na skutek ręcznego grupowania po tym właśnie kryterium za sprawą menu kolumn dostępnego w tabelarycznym widoku danych.

Tabelaryczny widok danych udostępniany przez moduł zadań zawiera również kilka unikalnych kolumn oprócz oczywistych, opatrzonych nagłówkiem. Należą do nich:
 • Kolumna Zakończone [3] zawierająca pole wyboru, które zarówno ilustruje, czy dane zadanie zostało zakończone, jak również pozwala na przełączanie w przypadku zadań, do których użytkownik posiada uprawnienie zapisu, umożliwiając błyskawiczną zmianę jego statusu na Zakończone.
 • Kolumna Priorytet [4] zawierająca ikonę korespondującą z ikonami priorytetów prezentowanymi w edytorze bytu i ilustrującą aktualny priorytet zadania.

Wiersze ilustrujące poszczególne zadania w widoku danych są dodatkowo formatowane, by podkreślić część istotnych przypadków:
 • Zadania o statusie Zakończone są ilustrowane jako przekreślone i wyszarzone.
 • Zadania, które nie zostały zakończone przed terminem są wyraźnie oznaczone na czerwono.

Panel szczegółów

Panel szczegółów w module zadań nie wybiega poza możliwości oferowane przez typowy panel szczegółów.

Edytor bytu

Edytor zadania w trybie edycji w zakładce Szczegóły .

Edytor zadania w trybie edycji w zakładce Szczegóły.

Edytor bytu dla modułu zadań nie odbiega w żaden sposób od typowego edytora bytu za wyjątkiem oferowania możliwości sprecyzowania przypomnienia dla tych zadań, które posiadają skojarzony termin, co objawia się udostępnioną zakładką Przypomnienie [1] w oknie edytora bytu. Zgodnie z faktem, iż edytor zadań stworzony jest w oparciu o typowy edytor bytu, tak jedyną unikalną rzeczą, jaką wprowadza moduł zadań jest własna zakładka Szczegóły z formularzem opisującym najważniejsze atrybuty zadania.

atrybuty

Atrybuty zadania

Do atrybutów opisujących zadanie można zaliczyć:
 • Temat pełniący również funkcję nazwy dla bytu, gdyż to właśnie temat obecny jest m. in. w hiperlinkach dla zadań oraz wyświetlany wszędzie tam, gdzie możliwa jest prezentacja wielu typów bytów jednocześnie.
 • Użytkownik odpowiedzialny - opcjonalna wartość pozwalająca na przypisanie zadania do określonego użytkownika.
 • Priorytet określający ważność zadania. Dostępne priorytety to:
  • Obraz Niski
  • Obraz Normalny (domyślny)
  • Obraz Wysoki
 • Status zadania określający poziom jego finalizacji, w tym pozwalający na wykrycie zadań przekraczających termin (nie posiadających statusu Zakończone do czasu upłynięcia terminu). Dostępne statusy to:
  • Nierozpoczęte
  • W realizacji
  • Zakończone
  • Oczekujące
  • Odroczone
 • Data rozpoczęcia
 • Termin, którego sprecyzowanie jest niezbędne w celu zdefiniowania przypomnienia dla zadania i udostępnienia zakładki panelu przypomnienia [1]. Przełączenie skojarzonego pola wyboru udostępnia zarówno zakładkę Przypomnienie, jak i pola pozwalające na edycję daty terminu [2].
 • Opis stanowiący opcjonalną informację.

Notyfikacje

Przykładowa notyfikacja modułu zadań.

Przykładowa notyfikacja modułu zadań.

Moduł zadań udostępnia własne notyfikacje, w których informuje użytkownika o zmianie statusów zadań przez innych użytkowników aplikacji w kontekście tych zadań, do których posiada dostęp.

Zobacz również:

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.