cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Okno właściwości folderu

RSS
Okno właściwości folderu osiągalne jest z panelu nawigacji/folderów i umożliwia zarówno podejrzenie podstawowych informacji dotyczących folderów, jak również edycję opisu, bądź uprawnień w przypadku folderu publicznego.

Okno właściwości folderu składa się z trzech zasadniczych części widocznych jako zakładki:
Dostępność poszczególnych zakładkek zależna jest od folderu, którego właściwości są aktualnie wyświetlane z wyłączeniem panelu podsumowania, który jest zawsze widoczny. Panel uprawnień jest dostępny tylko w przypadku folderów publicznych. Panel opisu jest zwykle niedostępny dla folderów specjalnych, gdyż przeznaczony jest przede wszystkim dla folderów tworzonych przez użytkowników.

Podsumowanie

Zakładka Podsumowanie okna właściwości folderu dla modułu plików.

Zakładka Podsumowanie okna właściwości folderu dla modułu plików.


Zakładka podsumowania zawiera podstawowe informacje o folderze, podobnie, jak zakładka podsumowania w edytorze bytu. Nazwa folderu wyświetlana w tej zakładce jest prezentowana za pomocą pola tekstowego [1] co umożliwia jednoczesną zmianę nazwy folderu pod warunkiem, iż użytkownik posiada wystarczające uprawnienia.
Zawartość panelu podsumowania może nieznacznie różnić się między modułami. Dla przykładu, w module plików pojawiają się dodatkowe statystyki rozmiaru danych zawartych w folderze [2].

Opis

Zakładka Opis okna właściwości folderu dla modułu plików.

Zakładka Opis okna właściwości folderu dla modułu plików.


Zakładka opisu składa się jedynie z pola tekstowego, w którym możliwy jest podgląd/edycja opisu w zależności od posiadanych uprawnień do folderu.

Uprawnienia

Zakładka Uprawnienia okna właściwości folderu dla modułu plików.

Zakładka Uprawnienia okna właściwości folderu dla modułu plików.


Podstawowym elementem zakładki uprawnień jest tabelaryczny widok przyporządkowania użytkownik → uprawnienie [1]. Z tego widoku możliwe jest modyfikowanie uprawnień poszczególnych użytkowników (za pośrednictwem wierszy w kolumnie Uprawnienie [2]), jak też błyskawiczna modyfikacja uprawnień wszystkich dostępnych użytkowników poprzez modyfikację wiersza wszyscy [3]. Należy zauważyć, że zmiana własnych uprawnień jest niemożliwa, co zostało opisane w abstrakcie.

W przypadku edycji uprawnień folderu będącego podfolderem innego folderu publicznego, w widoku uprawnień widoczna jest dodatkowa kolumna Folder nadrzędny [4], a także dostępne dodatkowe przyciski: Użyj folderu nadrzędnego [5] oraz Odtwórz obecne [6]. Dzięki obecności folderu nadrzędnego istnieje możliwość podejrzenia a także wzorowania się na uprawnieniach folderu-rodzica. Przycisk Użyj folderu nadrzędnego służy przekopiowaniu uprawnień z rodzica na podfolder, zaś Odtwórz obecne przywróceniu dotychczasowych uprawnień. Ostatecznie zmiany zostają zachowane dopiero w momencie zatwierdzenia ich w oknie właściwości.
Opcjonalne pole Zastosuj rekursywnie [7] służy rekursywnemu aplikowaniu zdefiniowanych w widoku uprawnień wszystkim folderom zawartym pod operowanym folderem, pod warunkiem, że użytkownik ma uprawnienia by zaktualizować uprawnienia każdego takiego folderu. Pole Zastosuj rekursywnie może w określonych przypadkach być zablokowane, bądź odgórnie zaznaczone (i zablokowane), w zależności od folderu i modułu, w jakim panel uprawnień jest używany.

Wariant podglądu uprawnień nie różni się znacznie od edycji z tą różnicą, iż w trybie podglądu niemożliwe są jakiekolwiek zmiany.

Informacje ogólne na temat folderów zawarte zostały w abstrakcie.

Informacje ogólne na temat wspólnych konwencji przyjętych dla okien można znaleźć w rozdziale wskazówek.

Zobacz również:

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.