cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Zarządzanie użytkownikami

RSS
Panel zarządzania użytkownikami zawarty w oknie ustawień z punktu widzenia użytkownika Jan Kowalski.

Panel zarządzania użytkownikami zawarty w oknie ustawień z punktu widzenia użytkownika Jan Kowalski.

Panel zarządzania użytkownikami umożliwia tworzenie/usuwanie a także manipulowanie aktualnymi użytkownikami systemu w ramach aplikacji, w tym ustawianie uprawnień użytkowników. Panel zarządzania użytkownikami dostępny jest z okna ustawień w ramach ustawień administracyjnych co wymaga posiadania określonych uprawnień. Są to jednocześnie te same uprawnienia, których edycja możliwa jest z poziomu tego właśnie panelu.

Do najistotniejszych elementów panelu należą:
  • Pole prezentujące liczbę aktualnie aktywnych kont użytkowników dla aplikacji [1], których maksimum jest odgórnie ograniczone przez plan taryfowy skojarzony z aplikacją.
  • Zwykły hiperlink pozwalający na przejście do strony zarządzania kontem [2] (o ile aktualny użytkownik jest uprawniony do wykonania tej czynności, w przeciwnym wypadku hiperlink zostanie ukryty).
  • Panel widoku użytkowników [3] pozwalający na wybieranie pojedynczych użytkowników w celu ich edycji.
  • Panel uprawnień [4] wraz z dodatkowymi przyciskami ilustrujący stan uprawnień dla aktualnie wybranego użytkownika oraz umożliwiający ich edycję.

Panel widoku użytkowników

Panel widoku użytkowników pozwala na pojedynczy wybór użytkowników w celu dostosowania ich uprawnień w sąsiednim panelu, jak również wykonywania na nich szeregu innych operacji udostępnianych przez menu kontekstowe widoku, jak również zebranych na pasku narzędzi.

Operacja edycji użytkownika możliwa jest za sprawą okna edycji użytkownika.

Operacje tworzenia/odblokowywania kont użytkowników podlegają restrykcji maksymalnej liczby aktywnych użytkowników w aplikacji określanej przez taryfę skojarzoną z daną aplikacją. Tym samym próba odblokowania/stworzenia kolejnych użytkowników poza wyznaczony limit będzie niemożliwa.

Operacje blokowania, jak i usuwania użytkowników odnoszą natychmiastowy efekt w postaci przymusowego zablokowania sesji danego użytkownika.

Operacja usuwania użytkownika jest operacją nieodwracalną powodującą usunięcie wszystkich prywatnych danych użytkownika (wliczając w to byty i foldery), a także przekazaniem wszystkich uprawnień do bytów i folderów publicznych, zarządzanych przez usuwanego użytkownika, aktualnemu.

Należy zauważyć, iż niemożliwe jest wykonanie żadnych operacji edycji z panelu zarządzania użytkownikami na aktualnym użytkowniku. Taki zabieg chroni potencjalnie jedynego uprawnionego użytkownika do wykonywania czynności administracyjnych przed utratą bądź ograniczeniem dostępu do systemu.

Panel uprawnień użytkownika

Panel uprawnień użytkownika prezentuje aktualne uprawnienia użytkownika wybranego w panelu widoku użytkowników oraz umożliwia ich edycję. Panel uprawnień automatycznie odświeża swój stan wraz z wyborem użytkownika w panelu widoku użytkowników chociaż odświeżenie panelu jest również możliwe za sprawą przycisku Przeładuj.

Modyfikację uprawnień umożliwia zbiór pól wyboru przyporządkowanych każdemu uprawnieniu i zebranych w grupy. Aby zmienić uprawnienia wybranemu użytkownikowi wystarczy przełączyć wybrane pola i zaaplikować zmiany naciskając umieszczony pod panelem przycisk Zastosuj. Bez posłużenia się przyciskiem panelu uprawnień a jedynie przyciskami udostępnianymi przez całe okno ustawień żadne ze zmian nie odniosą skutku.

Jakakolwiek zmiana uprawnień aktualnie zalogowanych użytkowników odniesie natychmiastowy skutek, lecz w przypadkach udostępnienia pewnej funkcjonalności (w tym dostępu do modułów) konieczne może być wymuszenie przeładowania strony. W tym celu odpowiednie powiadomienie zostanie wyświetlone w interfejsie takiego użytkownika oferujące mu możliwość zrestartowania aplikacji w celu uwzględnienia tych zmian. Czynność taka może być konieczna również w przypadku odebrania uprawnień (np. dostępu do danego modułu) jednak od momentu ich odebrania próba wykonania operacji wymagającej określonego uprawnienia (chociażby odświeżenia dowolnego widoku określonego modułu) zostanie uniemożliwiona.

Podobnie, jak w przypadku operacji dostępnych w panelu widoku użytkowników, aktualnie zalogowany użytkownik nie ma możliwości edycji własnych uprawnień administracyjnych prezentowanych w panelu uprawnień.

Podczas tworzenia nowego użytkownika, do uprawnień, jakimi dysponuje nowy użytkownik należą wszystkie nieadministracyjne uprawnienia dostępne w aplikacji.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- zarzadzanie_uzytkownikami.png 21,65 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.