cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Formularze

RSS
 Okno właściwości kalendarza w trybie podglądu.

Okno właściwości kalendarza w trybie podglądu.

Okno edytora bytu dla zadania z niezaładowaną zakładką Szczegóły .

Okno edytora bytu dla zadania z niezaładowaną zakładką Szczegóły.

Formularze stanowią podstawowy sposób wyświetlania i modyfikowania danych wyświetlanych przede wszystkim w oknach na przestrzeni całego systemu. W związku z ich wszechobecnością, wszystkie formularze posiadają szereg wspólnych cech.

Wspólne cechy

  • Gdy formularz pozwala na edycję istniejących danych, jak to ma miejsce np. w edytorze bytu w trybie edycji, wówczas etykiety jakichkolwiek zmodyfikowanych pól formularza zostają opatrzone gwiazdką („*”) [1].
  • Etykiety pól tylko do odczytu są wyszarzone [2].
  • Etykiety pól wymaganych pisane są kursywą [3].
  • Część pól formularzy narzuca walidację. Błędne wartości w polach z walidacją zakreślają takie pole na czerwono oraz wystosowują ikonę z dymkiem opisującym naturę błędu [4]. W niektórych formularzach o odmiennym układzie graficznym ikona sygnalizująca błąd może być niewidoczna, jednak najechanie kursorem myszy na zakreślone pole powinno wyświetlić informację o błędzie w formie dymku. Okna zawierające błędnie wypełnione formularze nie pozwalają na zastosowanie wprowadzonych zmian.
  • Formularz niezaładowany w wyniku błędu podczas przeładowywania zawartości pozostaje w stanie niezaładowanym i jest w całości wyszarzony [5]. Stan taki można zmienić wymuszając kolejne przeładowanie za pomocą chociażby przycisku przeładowania na pasku przycisków okna.
  • W przypadku formularzy osadzonych w oknach nie pozwalających na zaakceptowanie zmian, jak np. edytora bytu w trybie podglądu podczas, gdy zmiany w formularzu są specjalnym przypadkiem zmiany prywatnych danych, nie powodujących zmian w podglądanym bycie, formularze takie oferują dodatkowe przyciski [6] pozwalające na ich zachowanie. Przykładem takiego formularza jest panel przypomnienia w edytorze bytu dla bytów oferujących przypomnienia, bądź zakładka podsumowania w oknie właściwości kalendarza modułu kalendarzy.

Pole selektora

Okno edytora bytu w trybie tworzenia dla modułu kontaktów z obecnym polem selektora.

Okno edytora bytu w trybie tworzenia dla modułu kontaktów z obecnym polem selektora.


Selektory to specjalny typ pól niebędące ani prostymi polami tekstowymi, czy numerycznymi, w które użytkownik może wpisać arbitralne wartości, ani też polami wyboru, za pośrednictwem których może wybrać jedną wartość z przedstawionego zbioru. W zamian, selektor umożliwia sprecyzowanie/wybranie wartości otwierając do tego celu okno pomocnicze, po zaakceptowaniu wartości w którym, zmiany zostają odzwierciedlone w selektorze.

Selektor posiada dwa przyciski, z którego jeden służy wyczyszczeniu aktualnej wartości selektora [1] (o ile selektor może przyjąć wartość pustą i o ile jego wartość nie jest już pusta, w przeciwnym przypadku przycisk ten zostaje ukryty), oraz drugi [2], który służy precyzowaniu wartości.

Wartość wyświetlana w selektorze powinna w każdym przypadku jednoznacznie identyfikować jego stan.

Selektory na przestrzeni formularzy w cfrima zazwyczaj służą wybieraniu określonego bytu zwykle jednego typu do czego używany jest panel modułu osadzony w osobnym oknie.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- formularze_01.png 15,93 KB
- formularze_02.png 12,08 KB
- formularze_03.png 10,78 KB
- formularze_04.png 12,50 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.